- สธ 0230/ว 1183 ลว. 31 สิงหาคม 2561 เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก

 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2561

 - สธ 0230/ว 1180 ลว. 28 สิงหาคม 2561 เรื่องแจ้งเลื่อนวันประชุม คกก.เขตครั้งที่ 8/2561 คณะกรรมการ

 - สธ 0230/ว 1180 ลว. 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุม คกก.เขตครั้งที่ 8/2561 ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0230/ว 1179 ลว. 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง ส่งสรุปการประชุม MCR5 ครั้งที่ 27/2561

 - สธ 0230/ว 1152 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "Get The most outof One Day Surgery 2018"

 - สธช 01/ว 260 ลว. 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม/เสวนา "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธษรณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561"

 - ปข 0032.201/ว 12790 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข"

 - สข 0230/ว 1135 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย "ส.ก." และจัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 - สธ 0230/ว 1146 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 1147 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2561

 - สธ 0230/ว 1147 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2561 ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0230/ว 1150 ลว. 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอข้อสั่งการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

 - สธ 0207.02/21333 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

 - สธ 0230/ว 1132 ลว. 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 26/2561

 - สส 0032.2/8871 ลว. 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการรับบริจาค

 - สธ 0207.10/4581 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัด สป.สธ. ปี 2560

 - รบ 0032.1/2551 ลว. 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งย้ายห้องผ่าตัด

 - กจ 0032.202/1121/7228 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ One Day Surgery @ Suphanburi

 - สส  0032.2/ว 8616 ลว. 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5

 - สธ  0205.05/ว 2890 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2561 เชิญบุคลากรในสังกัด -   เชิญผู้เกษียณ

 - สธ  0230/ว 1090 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกข้อมูลผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 - สธ  0230/ว 1089 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 - สธ  0230/ว 1088 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมปรับบทบาทและโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 - สธ  0230/ว 1093 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 - สธ  0230/ว 1083 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่องแจ้งแนวทางการบริหารตำแหน่งว่าง

 - สธ  0230/ว 1078 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 25/2561

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 1056 ลว. 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอให้สรุปวิวัฒนาการจากการจัดนิทรรศการ 100 ปี สาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนมาก - สธ  0209.01/19119 ลว. 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยเพื่อลดการใช้พลาสติกลดภาวะโลกร้อน

ด่วนมาก - สธ  0705.4/ว 437 ลว. 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผ่านระบบ e - Payment

 - สธ  0230/ว 1067 ลว. 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2561

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 1067 ลว. 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี

 - สธ  0703.01/ว1704 ลว. 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางบริหารจัดการงานออกแบบ และปรับแบบงบลงทุนก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 - สธ  0230/ว1060 ลว. 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว1059 ลว. 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี

 - สธ  0230/ว1044 ลว. 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งงดการจัดอบรมโครงการพัฒนาทันตาภิบาลฯ รุ่นที่ 1 และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2

 - สธ  0230/ว1042 ลว. 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาออโธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่๕

-  Downlaod เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2561

 - สธ  0211/18998 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารรสุข PHEM (Public Health Emergency Management) และการใช้งานระบบ Web EOC

 - สธ  0230/ว 1014 ลว. 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2561

 - สธ  0230/ว 1014 ลว. 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2561 ศูนย์วิชาการ


 - สธ  0207.01/ว 2806 ลว. 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

 - สธ  0219/ว 2689 ลว. 25 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 959 ลว. 9 กรกฎาคม 2561 ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  เอกสารแนบ

 - สธ  0230/ว 957 ลว. 9 กรกฎาคม 2561 เรื่องส่งผลการประเมินระบบเผ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 940 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ พร้อม แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

 - สธ  0230/ว 951 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ  เอกสารแนบ

 - สธ  0230/ว 950 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้ส่งแบบรายงานผลการจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reductio) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - สธ  0230/ว 948 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 947 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 ขอให้คัดเลือกผลงำนเด่น

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 952 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรมเข้าร่วมอบรมนวัตกรเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4317/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่๕

- นฐ  0032.101.6/7472 ลว. 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่๕

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 944 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุข วันที่13 กรกฎาคม 2561 :::พร้อมแบบตอบรับการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุข::::Link สำหรับกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 930 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุข วันที่12 กรกฎาคม 2561 :::พร้อมแบบตอบรับการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุข::::Link สำหรับกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 920 ลว. 4 กรกฎาคม 2561 ขอให้ตรวจสอบแก้ไขและยืนยันข้อมูลประกอบการจัดทำ Master Plan

 - สำรวจการใช้งาน Hygge เขต 5

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 919 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 918 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5

- สธ  0230/ ว 916 ลว. 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก เขตสุขภาพที่ 5 ในการบำบัดรักษาด้วยวิธีปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และเอกสารแนบ

- สธ  0230/ ว 916 ลว. 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R 5 ครั้งที่ 22/2561

- สธ  0230/ ว 914 ลว. 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

- สธ  0230/ ว 910 ลว. 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5

- สธ  0230/ ว 909 ลว. 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนปฏิทินสาธารณสุข ประจำปี 2560

-  Downlaod เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6 /2561

 

- สธ  0230/ ว 891 ลว. 28 มิถุนายน 2561 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561

- สธ  0230/ ว 890 ลว. 28 มิถุนายน 2561 ประกาศโควต้ารับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ

- สธ  0230/ ว 885 ลว. 27 มิถุนายน 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2561

- สธ  0230/ ว 885 ลว. 27 มิถุนายน 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2561 ศูนย์วิชาการ

- กจ  0032.202/731/5564 ลว. 11 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ One Day Surgery เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 875 ลว. 26 มิถุนายน 2561 การสำรวจบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยบริการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 868 ลว. 25 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน)

-สธ  0230/ว 824 ลว. 20 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ :::พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ::::Link สำหรับดาวโหลดเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

-สธ  0230/ว 824 ลว. 20 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ :::พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ::::Link สำหรับดาวโหลดเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 813 ลว. 20 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดราชบุรี

- กจ. 0032.202/775/5416 ลว. 19 มิถุนายน 2561 ขอเชิญอบรม "เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและทักษะการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" เขตสุขภาพที่ ๕ :::พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ::::Link สำหรับดาวโหลดเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 804 ลว. 19 มิถุนายน 2561 สำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่มีไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ต ::: พร้อมเอกสารแนบ ::::DOWNLOAD เอกสารแนบเป็นไฟล์ EXCEL

- สธ 0230/ว 802 ลว. 18 มิถุนายน 2561 ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R 5 ครั้งที่ 20/2561

- ศธ 0517.072/001919 ลว. 11 มิถุนายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2561

ด่วนที่สุด - สธ  0230/ว 778 ลว. 12 มิถุนายน 2561 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ::: พร้อมเอกสารแนบ ::::DOWNLOAD เอกสารแนบ

- สธ  0230/ว 754 ลว. 8 มิถุนายน 2561 เร่งรัดการบันทึกความเคลื่อนไหวในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

- สธ  0230/ว 723 ลว. 6 มิถุนายน 2561 การจัดสรรนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- สธ  0230/ว 721 ลว. 6 มิถุนายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการใช้กลุ่มปิด Facebook: We are MOPH

- สธ  0230/ว 698 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- สธ  0230/ว 768 ลว. 11 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำ Master Plan ในเขตสุขภาพที่ 5

- สธ  0230/ว 757 ลว. 11 มิถุนายน 2561 การจัดสะะพื้นที่ (โรงพยาบาล) ให้แพทย์ที่รับต้นสังกัดเขตสุขภาพ เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านไปปฏิบัติการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 753 ลว. 8 มิถุนายน 2561 ขอเร่งรัดติดตามการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ไขปัญหาระดับสุขภาพ (PPA) พร้อมเอกสารไฟล์ Word

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 752 ลว. 8 มิถุนายน 2561 ขอเร่งรัด กำกับ ติดจามการดำเนินงานกิจกรรม และเบิกจ่ายงบประมาฯโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- กจ 0032.202/718/5454 ลว. 8 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ One Day Surgery

- กจ 0032.202/718/5452 ลว. 8 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา One Day Surgery

- สธ  0230/ว 718 ลว. 5 มิถุนายน 2561 เรื่องแจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2561

- สธ  0230/ว 736 ลว. 7 มิถุนายน 2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561

- สธ  0230/ว 694 ลว. 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง (PA) ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

- ศธ  6803.13/ว 006 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- สธ  0312/988 ลว. 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ด่วนที่สุด  สธ  0230/ว623 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรฝ่ายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับ (1 มิ.ย. 61 :10:00 น.)

- สธ  0230/ว699 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างเกณฑ์ และวิธีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 มิ.ย. 61 :10:00 น.)

-  Downlaod เอกสารแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมาย

-  Downlaod เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5 /2561

- สรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสขุภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2561  (25 พ.ค. 61 :21:20 น.)

- สธ  0230/ว683 ลว. 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำ Master Plan ในเขตสุขภาพที่ 5 (25 พ.ค. 61 :12:19 น.)

          - >>>>>> Download  สิ่งที่ส่งมาด้วย  <<<<<<

 - สส  0032.2/ว 5569 ลว. 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (25 พ.ค. 61 :12:19 น.)

ด่วนที่สุด  สธ 0230/ว 677 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการนำเสนอผลงานวิชาการ (22 พ.ค. 61 :16:19 น.)

ด่วนที่สุด  สธ 0230/ว 675 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (22 พ.ค. 61 :15:52 น.)

-  สธ 0230/ ว 665 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2561 ====-  ศูนย์วิชาการ (22 พ.ค. 61 :15:45 น.)

-  สธ 0230/ว 666 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 5 (22 พ.ค. 61 :15:36 น.)

-  สธ 0230/ว 651 ลว. 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2561 (22 พ.ค. 61 :9:57 น.)

-  สธ 0230/ว 627 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2561 (11 พ.ค. 61 :15:59 น.)

-  สธ 0230/ว 621 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (11 พ.ค. 61 :15:59 น.)

-  สธ 0230/ว 620 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (11 พ.ค. 61 :15:59 น.)

-  สธ 0213.0911/924 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญทันตาภิบาลสมัครเข้ารับการอบรม (11 พ.ค. 61 :13:58 น.)

-  สธ 0230/ว 614 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 (11 พ.ค. 61 :13:58 น.)

-  สธ 0230/ว 613 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 ขอความร่วมมือส่งผูแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ (11 พ.ค. 61 :13:58 น.)

- ด่วนที่สุด  สธ 0230/ว 611 ลว. 8 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และวิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) (9 พ.ค. 61 :17:45 น.)

ด่วนที่สุด  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 31/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ(ด้านการสอน) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ 

ด่วนที่สุด  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 30/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ของเขตสุขภาพ 

ด่วนที่สุด  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 29/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ของเขตสุขภาพ 

-  รบ 0032.2/02/ว 2004 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (8 พ.ค. 61 :23:00 น.)

-  สธ 0230/ว 598 ลว. 4 พฤษภาคม 2561 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (5 พ.ค. 61 :15:45 น.)

-  สธ 0230/ว 601 ลว. 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5 (5 พ.ค. 61 :15:45 น.)

-  รบ 0032.2/02/ว 1983 ลว. 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้ง 1  (5 พ.ค. 61 :15:45 น.)

-  สธ 0205.05/11295 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การยืมวัคซีนและอิมมิวโนโกลบูลิน (Immunoglobulin) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (3 พ.ค. 61 :09:45 น.)

-  สธ 0230/ ว 580 ลว 1 พฤษภาคม 2561 การตรวจสอบสำรวจและยืนยันการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการ พ.ศ.2559-2560 --- เอกสารแนบ --   แบบประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว     แบบสรุปรายงานการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  

-  Downlaod เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่4 /2561

-  กจ 0032.202/477/2943 ลว. 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา One Day Surgeru(PA) เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง ODS region5@Ratchaburi : ไกลเหมือนใกล้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ (25 เม.ย. 61 :10:00 น.)

-  สธ 0230/ว 551 ลว. 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือส่งผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม การพัฒนาคุฯภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 (25 เม.ย. 61 :10:00 น.)

-  สธ 0230/ ว 554 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2561 ====  ศูนย์วิชาการ (25 เม.ย. 61 :10:00 น.)

-  กจ 0032.202/469/2424 ลว. 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา One Day Surgery (PA) เขตสุขภาพที่ 5 (23 เม.ย. 61 :17:40 น.)

-  สธ 0230/ว 547 ลว. 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R 5 ครั้งที่ 14/2561 (23 เม.ย. 61 :15:23 น.)

-  สธ 0230/ว 545 ลว. 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 (23 เม.ย. 61 :14:14 น.)

-  สธ 0219/ว 1040 ลว. 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (20 เม.ย. 61 :16:00 น.)

-  สธ 0230/ ว 536 ลว 17 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2561 ====-  ศูนย์วิชาการ (20 เม.ย. 61 :14:00 น.)

-  สธ 0230/ ว 514 ลว 17 เมษายน 2561 เรื่อง ขอให้บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) (17 เม.ย. 61 :16:00 น.)

-  สส 0032.2/ว 3909 ลว 17 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (17 เม.ย. 61 :15.56 น.)

-  สค 0132/1983 ลว 4 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบต่างด้าวและชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (4 เม.ย. 61 :15:30 น.)

-  สธ 0230/ว 459 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการขับเครลื่อนยุทธศาสตร์ของ Project Manager รอบ 6 เดือน (3 เม.ย. 61 :9.56 น.)

-  ศวม 471/2561 ลว 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน (2 เม.ย. 61 :15.33 น.)

-  สธ 0230/ว 461 ลว 2 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (1 เม.ย. 61 :14.36 น.)

-  สธ 0230/ว 454 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (1 เม.ย. 61 :14.19 น.)

-  สธ 0230/ว 451 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นทีมผู้เยี่ยมสำรวจ (1 เม.ย. 61 :11.30 น.)

-  สธ 0230/ว 441 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งแผนการเยี่ยมสำรวจและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เม.ย. 61 :11.30 น.)

-  สธ 0230/ว 450 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอรายชื่อผู้ประสานการสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ "GCC Line Direct" (1 เม.ย. 61 :09.00 น.)

-  สธ 0241/ว 449 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) == ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม ==


-  สธ 0230/ว 432 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง การปรับเปลี่ยนบัญชีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(29 มี.ค 61 :08.56น.)


-  สธ 0230/ว 429 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer) เขตสุขภาพที่ 5(28 มี.ค 61 :15.48น.)

-  ยกร่างพรบ แรงงานประมง(ลงเว็บกลาง16มี.ค.61)(28 มี.ค 61 :10.01น. )


- ขพ 2/2561 ลว 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมแพทย์เขต 4 - 5 ประจำปี 2561(27 มี.ค 61 :14.50น. )

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 416 ลว 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 7(23 มี.ค 61 :16.23น. )

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 412 ลว 22 มีนาคม 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561(22 มี.ค 61 :12.00น. )

-  เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (22 มี.ค 61 :12.00น. )

-  สธ 0230/ว 405 ลว 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น(21 มี.ค 61 :15.08น.)

-  สธ 0230/ว 408 ลว 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 54 – 55(21 มี.ค 61 :15.08น.)

       -  Download แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดฯ 54-55 (21 มี.ค 61 :15.08น.)

-  สธ 0230/ว 401 ลว 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(21 มี.ค 61 :15.08น.)

-  สธ 0230/ว 406 ลว 21 มีนาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประช
าสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(21 มี.ค 61 :15.08น.)

Download เอกสารราคาต่อหน่วย

สธ 0230/ว 399 ลว 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 (20 มี.ค 61 :16.30น.)

-ด่วนที่สุด   สธ 0230/ว 390 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(20 มี.ค 61 :11.30น.)

-  สธ 0230/ว 343 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ และวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5(20 มี.ค 61 :11.30น.)

-ด่วนที่สุด   สธ 0230/ว 377 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่3/2561 (คกก)(20 มี.ค 61 :11.30น.)

-ด่วนที่สุด   สธ 0230/ว 377 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่3/2561 (ควก)(20 มี.ค 61 :11.30น.)

-สธ 0230/ว 377 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้ง10/2561(20 มี.ค 61 :11.30น.)


-ด่วนที่สุด   สธ 0230/ว 381 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมร่างการจัดสรรแพทย์เพื่อลาศึกษาแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(19 มี.ค 61 :15.36น.)


-ด่วนที่สุด   พบ 0032.2/ว 1496 ลว 19 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Hospital(19 มี.ค 61 :12.40น.)


-ด่วนที่สุด   สธ 0230/ว 349 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ติดตามการเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561(14 มี.ค 61 :22.47น.)

-  สธ 0230/ว 330 ลว 12 มีนาคม 2561 เรื่อง จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ1(13 มี.ค 61 :11.17น.)

-  รบ 0032.1/2311 ลว 12 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการพัฒนาระบบส่งต่อ และระบบข้อมูลสารสนเทศ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาน 2561(12 มี.ค 61 :16.40น.)

-  สธ 0213.0911/ว 444 ลว 4 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชามันพันธ์โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(12 มี.ค 61 :9.40น.)

-  สธ 0207.04/5204 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น(12 มี.ค 61 :9.40น.)

-  ศธ 6803.13/ว 007 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฌครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(12 มี.ค 61 :9.40น.)

-  สธ 0207.04/5204 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น (09 มี.ค 61 :15.27น.)

-  สธ 0213.0911/ว. 444 ลว 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยา สมเหตุสมผล (09 มี.ค 61 :15.27น.)


-  สธ 0230/ ว1214 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่่องการพัฒนาการใช้ยาของประชาชนในคลินิกหมอครอบครัว (08 มี.ค 61 :14.04น.)


-  สธ 0230/ ว 311 ลว 6 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (07 มี.ค 61 :10.49น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 318 ลว 7 มีนาคม 2561เรื่อง ขอเชิญประชุมการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2561 (07 มี.ค 61 :10.21น.)

-  สธ 0224/ ว 3432 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (07 มี.ค 61 :10.21น.)

-  สธ 0230/ ว 317 ลว 7 มีนาคม 2561เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศแพทย์ชดใช้ทุน เขตสุขภาพที่ 5 (07 มี.ค 61 :10.21น.)

-  สธ 0230/ว 283 ลว 7 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) ปีงบประมาณ 2561 (07 มี.ค 61 :08.41น.)


-  สธ 0230/ว 295 ลว 6 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการจัดสรรพื้นที่ (โรงพยาบาล) แพทย์ที่รับต้นสังกัดเขตสุขภาพ เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้าน ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เขตสุขภาพที่ 5 (06 มี.ค 61 :16.24น.)

-  สธ 0230/ว 294 ลว 6 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรพนักงานราชการครั้งที่ 2 เขตสุขภาพ ที่ 5 (06 มี.ค 61 :16.24น.)


-  ศธ 6808.13/ว 001 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (05 มี.ค 61 :15.53น.)

-  ศธ 6808.13/ว 002 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 " (05 มี.ค 61 :15.53น.)

-  ศธ 6808.13/ว 003 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตราการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2- รุ่่นที่ 4 (05 มี.ค 61 :15.53น.)

-  ศธ 6808.13/ว 005 ลว 26 มกราคม 2561 เรื่อง การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (05 มี.ค 61 :15.53น.)

-  ศธ 6808.13/ว 006 ลว 2 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประาณ 2561 หลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานการเงิน" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 (05 มี.ค 61 :15.53น.)


-  สธ 0230/ ว 289 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพ (02 มี.ค 61 :18.53น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 270 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ภาคกลางตอนบนของ ศาสตราจารย์คลินิ เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (02 มี.ค 61 :11.01น..)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 272 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ (02 มี.ค 61 :11.01น..)

-  สธ 0230/ ว 276 ลว 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 สาขา Imtermediate care and Palliative care (02 มี.ค 61 :11.00น.)

-  สธ 0923.07(1)/ว 61 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (02 มี.ค 61 :10.00น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 267 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาออร์โธปิติกส์ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (28ก.พ. 61 :18.15น.)

-  สธ 0207.04/4014 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก (28ก.พ. 61 :18.15น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว262 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่งและวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) (27 ก.พ. 61 :16.36น.)

-  สธ 0230/ว 258 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 8/2561 (27 ก.พ. 61 :09.12น.)

-  สธ 0207.02/ว 3779 ลว 15 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการเเพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (27 ก.พ. 61 :08.55น.)

- ด่วนที่สุด พบ 0032.2/ว 001132 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบริการผู้ป่วยด้วย Hygge Medical Service เขตสุขภาพที่ 5 (26 ก.พ. 61 :08.27น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205/ว 596 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องส่งสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 (23 ก.พ. 61 :10.11น.)


-  สธ 0230/ว 250 ลว 22 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (20 ก.พ. 61 :14.42น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 248 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.พ. 61 :14.25น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 246 ลว 21 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (20 ก.พ. 61 :14.25น.)


    Download สไลด์ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่2/2561 (21 ก.พ. 61 :09.24น.)


-  ที่ พบ 0032.2/ว 000923 ลว 20 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561  (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

         Download คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 235 ลว 19 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (20 ก.พ. 61 :10.00น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 211 ลว 16 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงกาอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planing (รุ่นที่ 4) (20 ก.พ. 61 :10.00น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 236 ลว 19 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 7/2561 (20 ก.พ. 61 :09.20น.)

-  ที่ สธ 0219/ว 483 ลว 13 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS 2018 (20 ก.พ. 61 :09.14น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 167 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 1/2561 (19 ก.พ. 61 :16.30น.)

-  ที่ สธ 0132/981 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบต่างด้าวและชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่1/2561 (19 ก.พ. 61 :10.61น.)

-  ที่ สธ 0241/ว 1198 ลว 6 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริจจาคอวัยวะ ในผู้ป่วยสมองตาย"15 (19 ก.พ. 61 :09.00น.)


- ด่วนที่สุด 0208.02/ว 497 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้าง ในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและการวางแผนกำลัง คนด้านสุขภาพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 2) (16 ก.พ. 61 :14.37น.)

-  ศธ 6593(4)/0127 ลว 17 มกราคม 25611 เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิคครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (16 ก.พ. 61 :12.00น.)

-  ที่ สธ 0213/37077 ลว 8 มกราคม 25611 เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program)รุ่นที่ 14 และ 15 (16 ก.พ. 61 :12.00น.)


Download สไลด์ประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (15 ก.พ 61 : 10.28น.)

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 195 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (ศวก)  (15 ก.พ. 61 :10.18น.)

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 195 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561   (15 ก.พ. 61 :10.18น.)


-  สธ 0230/ว 169 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (05 ก.พ. 61 :15.32น.)

-  สธ 0230/ว 167 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (05 ก.พ. 61 :15.27น.)


-  ที่ สธ 0220.05/314 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงาน (08 ก.พ. 61 :16.22น.)

- ด่วนมาก พพ 0032.2/ว 000754 ลว 7 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเชื่อมต่อ Thai COC (แก้ไขสถานที่)  (08ก.พ. 61 :14.33น.)


-  ที่ กจ 0032.202/140/1100 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 5 (07 ก.พ. 61 :14.17น.)

-  สธ 0205.05/ว 408 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้อสั่งการการดำเนินการ Smart Hospital สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 (07 ก.พ. 61 :14.00น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0209.08/ว 20 ลว 3 มกราคม 2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   (07 ก.พ. 61 :10.30น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 140 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 140 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งคำศัพท์เพื่อจัดทำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ 2561  (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

         Download แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์ (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

-  รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2561 (06 ก.พ. 61 :10.23น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/ว 2711 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งปรับกำหนดวันตรวจราชการและนิเทศงาาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี  (05 ก.พ. 61 :15.54น.)

-  สธ 0230/ว 114 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 5/2561 (05 ก.พ. 61 :13.00น.)


-  สธ 0230/ว 89 ลว 29 มกราคม 2561 เรื่องขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R 5 ครั้งที่ 4/2561 (30 ม.ค. 61 :10.51น.)


Download คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4317/2560 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 61 :11.51น.)

Download คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3562/2560 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 61 :11.51น.)

 

- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/1819 ลว 22 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ เดินทางไปราชการ
จังหวัดขอนเเก่น  (29 ม.ค. 61 :10.23 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/1819 ลว 25 มกราคม 2561 เรื่อง การขับเคลือนการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5  (25 ม.ค. 61 :15.49 น.)

- สธ 0205.14/256 ลว 19 มกราคม 2561 เรื่อง ส่งสรุปมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  (25 ม.ค. 61 :13.48 น.)

-ด่วนที่สุด พบ 0032.2/ว 000489 ลว 24 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต พ.ศ.2555-2560 (Regional Health Profile 2012-2017)  (25 ม.ค. 61 :9.09 น.)

         Download แบบตาราง (Template) รายงานข้อมูลสุขภาพคนไทยระดับเขตฯ ;
(25 ม.ค. 61 :9.09 น.)


-  ศธ 0514.11.1/ว 6393 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (22 ม.ค. 61 :17.00น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 50 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 43 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมภิบาลและคุณภาพบริการภาครัฐ ด้านพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ด้านสุขภาพ (HA) เขตสุขภาพที่ 5  (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 45 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5   (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 49 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS)   (18 ม.ค. 61 :11.28น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 52 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลการจัดบริการคัดกรอง บำบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดของสถานพยาบาล   (18 ม.ค. 61 :11.16น.)


-  สธ 0312/3151 ลว 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าอบรม (17 ม.ค. 61 :11.25น.)

-  นร 1205.1/1772 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 (17 ม.ค. 61 :11.05น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 34 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (คกก.)  (17 ม.ค. 61 :08.00น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 34 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (ศวก.)  (17 ม.ค. 61 :08.00น.)


-  สธ 0230/ว 35 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560 (16 ม.ค. 61 :16.34น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 29 ลว 12 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5  (16 ม.ค. 61 :10.54น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 24 ลว 12 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  (15 ม.ค. 61 :13.25น.)


ด่วนที่สุด รบ 0230 ว 20 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5  (12 ม.ค. 61 :10.25น.)


-  รบ 0032.2/01/ ว 17 ลว 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5  (11 ม.ค. 61 :11.47น.)


-  สธ 0230/ว 18 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy OFFicer) เขตสุขภาพที่ 5  (10 ม.ค. 61 :13.00น.)

-  พบ 0032.2/ว 000115 ลว 9 มกราคม 2561เรื่อง ขอเชิญประชุม "การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล" เขตสุขภาพที่ 5  (10 ม.ค. 61 :11.40น.)

         Download สำเนาคำสั่งคณะทำงาน IT ฯ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559;(10 ม.ค. 61 :11.40น.)

-  สธ 0235.3(2)/ว 204 เรื่อง วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560  (10 ม.ค. 61 :09.52น.)


- ด่วนที่สุด พบ. 0032.2/ว. 000006 ลว 3 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุญาติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Thai COC) (08 ม.ค. 61 : 10.20น.)


-  สธ 0707.03/1312 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯ (04 ม.ค. 61 :09.45น.)


-  สธ 0211/35729 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (29 ธ.ค. 60 :09.55น.)


-  สธ 0230/ว 1327 ลว 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา (28 ธ.ค. 60 :11.27)


-  สธ 0230/ว 1329 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 35/2560 (25 ธ.ค. 60 :15.12.)


-  สธ 0205.04/ 17279 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 ครั้งที่ 1/2560 (20 ธ.ค. 60 :15.48น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1324 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560  (20 ธ.ค 60 : 11.00)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1324 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560 (ศวก.)  (20 ธ.ค 60 : 11.00)


-  สธ 0230/ว 1319 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2560 (19 ธ.ค. 60 : 14.42น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1316 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ RDU เขตที่ 5(สสจ.)  (19 ธ.ค 60 : 13.45.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1316 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ RDU เขตที่ 5 (รพศ. รพท.) (19 ธ.ค 60 : 13.45.)

-  สธ 0230/ว 1321 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (19 ธ.ค. 60 : 11.58น.)

- ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 474 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  (19 ธ.ค 60 : 10.06.)

-  สธ 0205.05/ว 7650 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5 (19 ธ.ค. 60 : 09.48น.)


-  สธ 0230/ว 1310 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 34/2560 (18 ธ.ค. 60 : 14.52น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1306 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งแก้ไขหนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องแก้ไขสำเนาหนังสือด่วนที่สุดกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็จแห่งชาติ  (18 ธ.ค 60 : 09.51น.)


-  สธ 0230/ว 1302 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 (15 ธ.ค. 60 : 08.37น.)


- ด่วนที่สุด พบ 0032.2/ ว 007263 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (14 ธ.ค 60 : 16.28น.)

-  สธ 0230/ว 1299 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 ธ.ค. 60 : 13.28น.)

-  สปสช 5.37/ว 501 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง เชิญประชุมติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์การฝากครรภ์คุณภาพ (14 ธ.ค. 60 : 09.56น.)

-  สส 0032.2/ว 13232 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 60 : 18.28น.)


- ด่วนที่สุด กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชาตรี บานชื่น) วันที่ 12 ธันวาคม 2560  (11 ธ.ค 60 : 15.28น.)


-  สธ 0209.08/ว 827 ลว 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญษประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (08 ธ.ค. 60 : 13.56น.)

-  สธ 0230/ว 1296 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ (08 ธ.ค. 60 : 11.38น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1291 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Oncology Nursing Course) (07 ธ.ค 60 : 16.36น.)


- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตาม ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (07 ธ.ค 60 : 10.01น.)

 

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 1276 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพรายเขต (06 ธ.ค 60 : 14.07น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1278 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 (05 ธ.ค 60 : 13.56น.)


-  สธ 0230/ว 1275 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 33/2560 (04 ธ.ค. 60 : 14.05น.)


 

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form