หนังสือราชการเดือนพฤษภาคม 2560 - เดือนพฤศจิกายน 2560

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1270 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเเนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย 60 : 21.13น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1264 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ย 60 : 10.39น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1265 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ย 60 : 10.39น.)

-  สธ 0230/ว 1254 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุขหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 พ.ย 60 : 09.49น.)


Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2560  (29 พ.ย 60 : 08.53น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1268 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการดำเนินงานและเเผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (28 พ.ย 60 : 14.10น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1266 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS)&Minimally lnvasive Surgery (MIS) (28 พ.ย 60 : 10.14น.)


Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2560  (24 พ.ย 60 : 17.49น.)

-  สธ 0230/ว 1242 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2560 (24 พ.ย 60 : 09.04น.)


- ด่วน สธ 0230/ว 1235 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสํารวจจํานวนจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข (24 พ.ย 60 : 15.49น.)

- Download แบบฟอร์มการสํารวจจํานวนจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข  (24 พ.ย 60 : 15.49น.)


-  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1634/2560 ลว 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 พ.ย 60 : 15.45น.)


- ด่วนมาก สธ 0230/ว 1238 ลว 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2560 (22 พ.ย 60 : 11.32น.)

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 1238 ลว 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2560 (เชิญ ผอ.ศวก.) (22 พ.ย 60 : 11.32น.)


  สธ 0217.02/ว 3395 เรื่อง ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (21พ.ย 60 : 09.18น).    >รายละเอียด<<

-  สธ 0230/ว 1231 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 31/2560 (21 พ.ย 60 : 09.12น.)


-  สธ 0230/ว 1230 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดด้วยสูตรยาระยะ 9 เดือน (20 พ.ย 60 : 13.00น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1229 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมภิบาลและคุณภาพบริการภาครัฐ ด้านพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ(HA) เขตสุขภาพที่ 5 (20 พ.ย 60 : 13.00น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1226 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 44 (17 พ.ย 60 : 10.14น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0202.3.8/ ว 818 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ (16 พ.ย 60 : 11.29น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1218 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนกิจกรรมดำเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (16 พ.ย 60 : 11.29น.)

- Download แบบสอบถาม แผนกิจกรรมดำเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี  (16 พ.ย 60 : 10.08น.)

-  สธ 0205.15/32585 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งสรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขประจำสัปดาห์นอกสถานที่ (MEM) ครั้งที่ 1 (16 พ.ย 60 : 09.43 น.) 

-  สธ 0230 /ว 1213 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 30/2560 (16 พ.ย 60 : 09.43 น.) 


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1215 ลว 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสำรวจความพร้อมรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 พ.ย 60 : 16.05น.)

- Download แบบฟอร์ม งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (15 พ.ย 60 : 16.05น.)

- Download แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ) รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (15 พ.ย 60 : 16.05น.)

- Download แบบฟอร์ม คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ) รายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (15 พ.ย 60 : 16.05น.)

- Download แบบฟอร์ม งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รพร.) (15 พ.ย 60 : 16.05น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1211 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) (14 พ.ย 60 : 13.46น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1209 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประชุมคณะทำงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ย 60 : 13.46น.)


-  พบ 0032.2/ว 006498 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมนำเสนอแผน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ย 60 : 10.23 น.) 


-  สธ 0230 /ว 1193 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาออร์โธปิติกส์ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (09 พ.ย 60 : 16.22 น.) 

-  กำหนดการประชุมทางไกล (VDO Conference) ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 พ.ย 60 : 14.02น.) 


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1192 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเก็บค่าบริการตรวจนอกเวลาราชการ(เบิกไม่ได้)ในคลินิกนอกเวลาของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (08 พ.ย 60 : 16.13น.)

- Download แบบฟอร์ม การสำรวจข้อมูลการเก็บค่าบริการตรวจนอกเวลาราชการ(เบิกไม่ได้)ในคลินิกนอกเวลาของหน่วยบริการ (08 พ.ย 60 : 16.13น.)


-  สธ 0230 /ว 1189 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (07 พ.ย 60 : 11.16 น.) 


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1186 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตาม กำกับการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 (03 พ.ย 60 : 13.25น.)

-  สธ 0230 /ว 1185 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ(สสจ.)  (03 พ.ย 60 : 09.47 น.) 

-  สธ 0230 /ว 1185 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ(รพศ. รพท)  (03 พ.ย 60 : 09.47 น.) 


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1165 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 (02 พ.ย 60 : 16.12 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1164 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561  (02 พ.ย 60 : 16.12 น.)

- Download แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561  (02 พ.ย 60 : 16.12 น.)

 

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1174 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการให้บริการ และการบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด  (02 พ.ย 60 : 14.32 น.)

- Download แบบฟอร์มผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2560  (02 พ.ย 60 : 14.32 น.)


-  สธ 0230 /ว 1158 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 29/2560 (31 ต.ค 60 : 10.38 น.) 

-  สธ 0220.03/2886 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของแพทย์พี่เลี้ยง กรณีแพทย์พี่เลี้ยงลาออก จากการเป็นพี่เลี้ยง ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (27 ต.ค 60 : 15.57 น.) 

-  สธ 0209.01/48730 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค 60 : 09.59 น.) 

Download เอกสารประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2560 (24 ต.ค 60 : 09.31 น.) 


-  เรื่อง สรุปรายงานประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบจากการตรวจราชการบูรณาการ เรื่อง การตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) : 09.49 น.) 

 เรื่อง สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2560  (19 ต.ค 60 : 08.33 น.) 


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1139 ลว 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเเจงเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะทำงานติดตามกำกับการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5  (18 ต.ค 60 : 11.15 น.)


-  สธ 0230 /ว 1137 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 28/2560 (17 ต.ค 60 : 18.02 น.) 

 

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1136 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2560  (17 ต.ค 60 : 17.59 น.) >>> ศูนย์วิชาการ

 

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1135 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม กำกับการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5  (17 ต.ค 60 : 17.58 น.)

 

-  สธ 0230 /ว 1134 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (17 ต.ค 60 : 17.56 น.) 

 

-  สธ 0230 /ว 1133 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Office) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (17 ต.ค 60 : 17.53 น.) 

 

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1118 ลว 13 ตุลาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (13 ต.ค 60 : 19.00 น.)

- Download แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (13 ต.ค 60 : 19.00 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1117 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค 60 : 14.40 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1111 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาบทสรุปของผู้บริหารและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการประชุมทางไกลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯร (12 ต.ค 60 : 11.29 น.)


-  สธ 0230 /ว 1105 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference r5 ครั้งที่ 27/2560 (11 ต.ค 60 : 16.30 น.)

-  สธ 0230 /ว 1094 ลว 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (10 ต.ค 60 : 08.35 น.)


-  นร 0731.1 /ว 109 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์ การแพทย์ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2560 (06 ต.ค 60 : 13.46 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0211 /4249 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (06 ต.ค 60 : 13.03 น.)

  - รวมไฟล์เอกสารแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (06 ต.ค 60 : 13.03 น.)


-  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561  (06 ต.ค 60 : 08.49 น.)


-  สธ 0202.3.6 /ว 689 ลว 14 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (05 ต.ค 60 : 11.15 น.)

-  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561  (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561  (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  การตรวจราชการและการกำกับติดตามนโยบายสำคัญปี 2561 (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  นโยบายการดำเนินงานของ C ต่างๆ ระดับกระทรวง  (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  สธ 0230 /ว 1077 ลว 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 26/2560  (05 ต.ค 60 : 10.08 น.)

- แผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงสาธารณสุข 2 ตุลาคม 2560 (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

-  Download Slide ประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

-  แบบฟอร์มแผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

-  แบบฟอร์ม การรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 25- 27 ต.ค. 60 (รายงานวันต่อวัน) ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน(05 ต.ค 60 : 09.38 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 1081 ลว 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือ ด้วยระบบ E-Office (04 ต.ค 60 : 16.33 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205.05 /ว 1308 ลว 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (03 ต.ค 60 : 14.26 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205/ว 1072 ลว 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการขับเคลื่อนเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพ (28 ก.ย 60 : 15.09 น.)

-  Download Slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2560 (28 ก.ย 60 : 11.07 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205/ว 2791 ลว 26 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจาณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง (26 ก.ย 60 : 18.15 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0205/ว 2791 ลว 26 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจาณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง (26 ก.ย 60 : 18.15 น.)


 

- สธ 0230/ว 1033 ลว 20 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่5 8/2560 (20 ก.ย 60 : 15.34 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1032 ลว 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา และสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 9/2560  (20 ก.ย 60 : 15.28 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1025 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญ  (20 ก.ย 60 : 15.28 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1032 ลว 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา และสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 9/2560  (20 ก.ย 60 : 15.28 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1025 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2560  (20 ก.ย 60 : 15.28 น.)

-  สธ 0436.2/ว 676 ลว 13 กันยายน 2560 เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมในการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคไข้หวัดนก  (20 ก.ย 60 : 11.38 น.)


- ด่วนที่สุด รบ 0032.2/02/ ว 4920 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่อง ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5  (19 ก.ย 60 : 14.11 น.)

-  Download ฟอร์มแบบรายงานแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ปี 2561 (19 ก.ย 60 : 14.11 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1023 ลว 18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5 (18 ก.ย 60 : 11.44 น.)

-  Download Slide และข้อมูลนำเสนอ คณะรัฐมนตรีในการลงพิ้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 วันที่ 18 กันยายน 2560 (18 ก.ย 60 : 10.14 น.)


-  Download เอกสารประกอบการประชุม ชี้เเจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ก.ย 60 : 09.40 น.)


-  Download เอกสารการประชุมและไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการคณะ 1-5 (14 ก.ย 60 : 14.52 น.)

-  แบบสอบถามความพิงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (14 ก.ย 60 : 14.52 น.)

-  สธ 0241/ว 1017 ลว 14 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดทำแผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
(ในส่วน 10 % ของเขต)  (14 ก.ย 60 : 15.21 น.)

-  Download แบบฟอร์มการรายงานแผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (14 ก.ย 60 : 09.52 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1014 ลว 13 กันยายน 2560 เรื่อง พิจารณาทบทวนรายชื่อสมาชิกกลุ่มไลน์ MCR 5  (13 ก.ย 60 : 13.41 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1013 ลว 13 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference r5 ครั้งที่ 25/2560  (13 ก.ย 60 : 13.41 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1009 ลว 12 กันยายน 2560 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการโครงการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ก.ย 60 : 18.00 น.)

-  Download รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) (12 ก.ย 60 : 18.00 น.)

-  Download รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) (12 ก.ย 60 : 18.00 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1008 ลว 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ (12 ก.ย 60 : 15.40 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1007 ลว 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการแจ้งยอดคงคลังวัคซีน VMI  (12 ก.ย 60 : 15.40 น.)

-  สธ 0205.05/ว 25077 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง  (12 ก.ย 60 : 15.40 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1000 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรมหลัก ของงบประมาณ งบดำเนินงานภูมิภาคในปี 2561  (11 ก.ย 60 : 14.47 น.)

-  Download แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก (11 ก.ย 60 : 14.47 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 999 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม"การติดตั้งและดูแลระบบเชื่อมโยงข้อมูล HOSxP สู่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (KISOK)"  (11 ก.ย 60 : 11.12 น.)


-  Download รวม Slide การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (04 ก.ย 60 : 16.47 น.)

-  สธ 0230/ว 978 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 23/2560  (04 ก.ย 60 : 16.47 น.)

-  สธ 0230/ว 987 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2560  (04 ก.ย 60 : 13.00 น.)

-  สธ 0230/ว 986 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2560  (04 ก.ย 60 : 13.00 น.)


ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 919 ลว 21 สิงหาคม 2560ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (25 ส.ค 60 : 18.21 น.)

-  สธ 0230/ว 958 ลว 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care เขตสุขภาพที่ 5 (25 ส.ค 60 : 18.21 น.)


-  สธ 0230/ว 931 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทย์สภา ประจำปี 2561  (24 ส.ค 60 : 16.28 น.)

-  สธ 0207.03.5/22737 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560  (24 ส.ค 60 : 11.35 น.)


-  สธ 0230/ว 923 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเชิญประชุม/อบรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (22 ส.ค 60 : 15.22 น.)

-  สธ 0230/ว 942 ลว 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 22/2560  (22 ส.ค 60 : 14.04 น.)

-  สธ 0230/ว 947 ลว 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกบรรจุ  (23 ส.ค 60 : 11 .18 น.)

-   Download slide การคัดเลือกจังหวัดที่มีการบูรณาการ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560  (23 ส.ค 60 : 10.20 น.) 


 

-   Download เอกสารประชุมพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสาเหตุการตาย เขตสุขภาพที่ 5  (22 ส.ค 60 : 16.22 น.) 

 

-  สธ 0205.05/ว1122 ลว 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560  (22 ส.ค 60 : 12 .00 น.) (


 

-  สธ 0230/ว934 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)สาขาอุบัติเหตุ ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (22 ส.ค 60 : 10 .56 น.)

 

-  สธ 0230/ว922 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญสรุปการตรวจราชการระดับกระทรวง คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ประจำปี 2560  (22 ส.ค 60 : 09 .56 น.)

 

-  สธ 0230/ว924 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม (3 สาขาหลัก)  (22 ส.ค 60 : 09 .54 น.)

 

-  Download Slide การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2560 (17 ส.ค 60 : 22.30น.)

-  กจ 0032.2/ว. 052 ลว 17 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 สาขาแพทย์แผนไทย (17 ส.ค 60 : 16.19น.)


-  สธ 0328/1950 ลว 27 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนา " นำเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยของ 12 เขตสุขภาพ ประจำปี 2560 (15 ส.ค 60 : 11.20น.)

-  สธ 0230 ว 885 ลว 10 สิงหาคม 2560 ขอความร่วมมือส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Intermediate care (10 ส.ค 60 : 13.42น.)

-  สธ 0230 ว 878 ลว 9 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing ปีงบประมาณ 2560 (9 ส.ค 60 : 9.34 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0207.04/21888 ลว 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2560 (9 ส.ค 60 : 9.34 น.)


-  สธ 0230/ว 879 ลว 9 สิงหาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 21/2560 (8 ส.ค 60 : 16.49 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 728 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสาเหตุการตาย เขตสุขภาพที่ 5 (สสอ.) (9 ส.ค 60 : 15.36 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 728 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสาเหตุการตาย เขตสุขภาพที่ 5 (คณะทำงาน) (9 ส.ค 60 : 15.36 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 874 ลว 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “นำเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยของ 12 เขตสุขภาพ ประจำปี 2560 (9 ส.ค 60 : 11.10 น.)

ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด สธ 0205.05/ว 1053 ลว 4 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560 (9 ส.ค 60 : 11.00 น.)

ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด สธ 0205.05/ว 1054 ลว 4 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560 (9 ส.ค 60 : 11.00 น.)

ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด สธ 0205.05/ว 1051 ลว 4 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560 (9 ส.ค 60 : 11.00 น.)

-  Download แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560  (9 ส.ค 60 : 11.00 น.)


ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 865 ลว 8 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2560 (8 ส.ค 60 : 15.28 น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 865 ลว 8 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2560 (8 ส.ค 60 : 15.28 น.)

-  สธ 0230/ว 865 ลว 7 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 5 (8 ส.ค 60 : 08.00 น.)


ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 850 ลว 4 สิงหาคม 2560 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอตามพันธะสัญญานานาชาติ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอระดับภูมิภาค(7 ส.ค 60 : 10.21 น.)


-  สธ 0230/ว 840 ลว 3 สิงหาคม 2560 ขอเชิญศึกษาดูงานกับคณะกรรมธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (4 ส.ค 60 : 18.54 น.)

ด่วนที่สุด รบ 0032.2/02/ว 4041 ลว 4 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4 (4 ส.ค 60 : 10.57. น.)


-  สส 00322 /ว 8125 ลว 2 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรับบริจาคดวงตาเพื่อการปลูกถ่ายกระจกตา เขตสุขภาพที่ 5”  (3 ส.ค 60 : 15.41. น.)

-  สส 00322 /ว 8126 ลว 2 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรับบริจาคดวงตาเพื่อการปลูกถ่ายกระจกตา เขตสุขภาพที่ 5”  (3 ส.ค 60 : 15.41. น.)


-  สธ 0241/ว 837 ลว 2 สิงหาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 20/2560 (1 ส.ค 60 : 17.55. น.)

-  Download แบบฟอร์มแผนงบ 2561 และคำของบ 2562 (1 ส.ค 60 : 13.40 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 833 ลว 1 สิงหาคม 2560 แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ Kiosk (1 ส.ค 60 : 13.40 น.)

-  นฐ 0032.101.6/ว 8744 ลว 1 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (2 ส.ค 60 : 11.11 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 772 ลว 1 สิงหาคม 2560 ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ (แก้ไขรายชื่อผูู้เกษียณราชการ) (1 ส.ค 60 : 16.26 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 811 ลว 31 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการรับ - ส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก และสำรวจทรัพยากรทางการแพทย์สำหรับให้บริการผู้ป่วยทางด้านการแพทย์โสต ศอ นาสิก(31 ก.ค 60 : 12.54 น.)

-  สธ 0230/ว 782 ลว 21 กรกฎาคม 2560 แจ้งกำหนดการจัดประชุม/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 ก.ค 60 : 12.54 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 803 ลว 25 กรกฎาคม 2560 ขอสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)(26 ก.ค 60 : 11.14 น.)

-  Download ตารางจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (26 ก.ค 60 : 10.22 น.)

-  Download ตารางจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (รายงานการเบิกจ่ายแยกเป็นรายเดือน) (26 ก.ค 60 : 10.22 น.)


-  ด่วนที่สุด รบ 0032.2/02/ ว 3844 ลว 24 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK (25 ก.ค 60 : 15.36 น.)

-  Download คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 (25 ก.ค 60 : 15.36 น.)


-  สธ 0230/ว 776 ลว 20 กรกฎาคม 2560 การเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.ค 60 : 13.20 น.)


-  Download แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (18 ก.ค 60 : 14.29 น.)

-   Download แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน งบลงทุนปี 2561 (18 ก.ค 60 : 13.30 น.)


-  สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2560 (17 ก.ค 60 : 16.24 น.)

-  สธ 0230/ว 759 ลว 14 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญนักโภชนาการ/โภชนากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  (14 ก.ค 60 : 13.42 น.)

-  ปข 0032.202/ว 341 ลว 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสู่การบริการพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ” (14 ก.ค 60 : 09.51 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 755 ลว 13 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2560 (14 ก.ค 60 : 08.37 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 755 ลว 13 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2560 (14 ก.ค 60 : 08.37 น.)


-  สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2560 (12 ก.ค 60 : 17.05 น.)

-  สาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข (12 ก.ค 60 : 16.04 น.)

-  สพ 0032.003/301/ 3883 ลว 30 มิถุนายน 2560 ขอความร่วมมือส่งประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560  (12 ก.ค 60 : 11.06 น.)

-  สธ 0230/ว 745 ลว 11 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โควตาเขตสุขภาพที่ 5 (12 ก.ค 60 : 10.37 น.)

- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (นครปฐม)  (12 ก.ค 60 : 10.29 น.)

-  สธ 0241/ว 459 ลว 15 มิถุนายน 2560 ขออนุมัติทำสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเงินบำรุง (12 ก.ค 60 : 10.29 น.)

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (12 ก.ค 60 : 10.29 น.)

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (12 ก.ค 60 : 10.29 น.)

-  Download สัญญาจะซื้อจะขายยา บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด (12 ก.ค 60 : 10.29 น.)


-  สธ 0230/ว 745 ลว 11 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โควตาเขตสุขภาพที่ 5 (11 ก.ค 60 : 16.27 น.)

-  Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมทวารวดีแกรนด์ บอมรูม โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม (11 ก.ค 60 : 14.26 น.)


-  สธ 0230/ว 735 ลว 7 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบและเรียนรู้การจัดบริการ Intermediate care เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค 60 : 09.36 น.)

 

-  สธ 0230/ว 733 ลว 7 กรกฎาคม 2560 การติดตามหนี้ค้างชำระ ปี พ.ศ. 2555 - 2556 ของหน่วยบริการ (7 ก.ค 60 : 18.36 น.)

 

-  สธ 0230/ว 732 ลว 7 กรกฎาคม 2560 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 ก.ค 60 : 18.36 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 728 ลว 5 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสาเหตุการตาย เขตสุขภาพที่ 5 (7 ก.ค 60 : 16.24 น.)

-  กจ 0032.002/1225 ลว 7 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (7 ก.ค 60 : 10.49 น.)

-  Download แนวทางการเฝ้าระวัง/ส่งเสริมและดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เขตสุขภาพที่ 5 (7 ก.ค 60 : 09.34 น.)


-  สธ 0241/ว 709 ลว 4 กรกฎาคม 2560 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงพยาบาลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเฉลิมพระเกียรติ (6 ก.ค 60 : 13.59 น.)

-  สธ 0241/ว 708 ลว 4 กรกฎาคม 2560 ขอเร่งรัดโรงพยาบาลในสังกัดชำระหนี้ค้างชำระให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย (6 ก.ค 60 : 12.07 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 726 ลว 5 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง (5 ก.ค 60 : 15.12 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 725 ลว 5 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2560 (5 ก.ค 60 : 14.30 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0205.01/17485 ลว 27 มิถุนายน 2560 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 ก.ค 60 : 11.45 น.)

-  ด่วนที่สุด รบ 0032.2/02/ว 3436 ลว 4 กรกฎาคม 2560 แจ้งแผนดำเนินการเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK (5 ก.ค 60 : 10.45 น.)

 

-  สธ 0241/ว 705 ลว กรกฎาคม 2560 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (5 ก.ค 60 : 10.45 น.)

 

-  Download เอกสารประชุมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5 (5 ก.ค 60 : 08.47 น.)


-  สธ 0241/ว 705 ลว 4 กรกฎาคม 2560 ขอให้แจ้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (4 ก.ค 60 : 12.16 น.)

-  แบบฟอร์มขอให้แจ้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (4 ก.ค 60 : 12.16 น.)


-  สธ 0241/ว 705 ลว 3 กรกฎาคม 2560 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของ Project Manager เขตสุขภาพที่ 5  (3 ก.ค 60 : 14.39 น.)

-  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของ Project Manager เขตสุขภาพที่ 5  (3 ก.ค 60 : 14.39 น.)

-  นฐ 0032.101.6/7486 ลว 29 มิถุนายน 2560 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5  (3 ก.ค 60 : 13.27 น.)

-  สธ 0241/ว 694 ลว 30 มิถุนายน 2560 รายงานผลการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560  (3 ก.ค 60 : 13.27 น.)

-  กจ 0032.002/1265 ลว 30 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (3 ก.ค 60 : 11.54 น.)

-  สธ 0204/ ว 699 ลว 30 มิถุนายน 2560 ขกำหนดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในทีมหมดครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการรักษาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน  (3 ก.ค 60 : 10.16 น.)

-  Download ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ pcc เขตสุขภาพที่ 5  (3 ก.ค 60 : 08.30 น.)


-  สส 0032.2/ 6907 ลว 30 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5  (29 มิ.ย 60 : 14.30 น.)


-  สธ 0204/ ว 691 ลว 29 มิถุนายน 2560 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  (29 มิ.ย 60 : 13.55 น.)

-  Download สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่องขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  (29 มิ.ย 60 : 13.55 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 680 ลว 28 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (28 มิ.ย 60 : 12.55น.)

 

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 676 ลว 28 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงภาคค่ำ (28 มิ.ย 60 : 12.55น.)

 

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 624 ลว 22 มิถุนายน 2560 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2560 (28 มิ.ย 60 : 10.14 น.)


-  สธ 0204/ ว 660 ลว 26 มิถุนายน 2560 ขอส่งข้อมูลถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Forum 2017) (27 มิ.ย 60 : 09.35 น.)

-  สธ 0204/ ว 659 ลว 26 มิถุนายน 2560 เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (27 มิ.ย 60 : 09.35 น.)

-  สธ 0204/ ว 656 ลว 26 มิถุนายน 2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (27 มิ.ย 60 : 09.35 น.)


-  สธ 0204/ ว 661 ลว 26 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (26 มิ.ย 60 : 16.25 น.)

-  สธ 0204/ ว 654 ลว 26 มิถุนายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 18/2560  (26 มิ.ย 60 : 16.13 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 639 ลว 23 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2560(24 มิ.ย 60 : 21.34 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 640 ลว 23 มิถุนายน 2560 ขอรับการสนับสนุนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเติม (24 มิ.ย 60 : 21.34 น.)

-  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเติม (24 มิ.ย 60 : 21.34 น.)


-  ศธ 6902 (17)/624 ลว 23 มิถุนายน 2560 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”  (23 มิ.ย 60 : 15.30 น.)

-  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” (23 มิ.ย 60 : 13.12 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 633 ลว 22 มิถุนายน 2560 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2560 (23 มิ.ย 60 : 14.58 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 636 ลว 22 มิถุนายน 2560 ยืนยันขอใช้ตำแหน่งว่างที่เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2560 (23 มิ.ย 60 : 14.58 น.)

-  อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 พ.ศ. 2560​  (23 มิ.ย 60 : 13.12 น.)

-  พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560​  (23 มิ.ย 60 : 09.48 น.)


-  สธ 0205.01/ 16278 ลว 15 มิถุนายน 2560 ขอส่งข้อมูลถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence forum 2017)  (22 มิ.ย 60 : 11.01 น.)


"สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สุพรรณบุรี)"  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  สธ 0241/ 401 ลว 29 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  597/2560 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  Download สัญญาบริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด​  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  Download สัญญาบริษัทคอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด​  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  Download สัญญาบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด​  (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)

-  สธ 0205.09/ 16299 ลว 15 มิถุนายน 2560 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  (20 มิ.ย 60 : 09.24 น.)

-  Slide การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6/2560 (21 มิ.ย 60 : 08.54 น.)

-  ด่วนมาก สธ 0241/ว 630 ลว 20 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบ Intermediate care เขตสุขภาพที่ 5 (21 มิ.ย 60 : 08.44 น.)


-  สธ 0204/ ว 625 ลว 19 มิถุนายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 17/2560  (20 มิ.ย 60 : 15.45 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 627 ลว 20 มิถุนายน 2560 ขอความร่วมมือในการสำรวจเด็กกลุ่มเสี่ยง (20 มิ.ย 60 : 14.35 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ 15831 ลว 12 มิถุนายน 2560 การเพิ่มรหัสและการรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (19 มิ.ย 60 : 16.26 น.)

-  ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิ.ย 60 : 13.56 น.)

-  Link รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิ.ย 60 : 13.56 น.)


-  สธ 0204/ ว 615 ลว 16 มิถุนายน 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ตามบริบทภาวะสุขภาพของประชากรในเขตสุขภาพที่ ๕  (18 มิ.ย 60 : 16.25 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ ว 616 ลว 16 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากรอบข้าราชการพยาบาล ปี 2560 - 2562 (18 มิ.ย 60 : 08.18 น.)

-  ด่วนที่สุด กค 0416.3/ ว177 ลว 12 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (17 มิ.ย 60 : 20.04 น.)

-  ลิงค์สำหรับลงทะเบียนประชุมสป.สัญจร ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค 2560 จังหวัดกาญจนบุรี  (17 มิ.ย 60 : 20.04 น.)


-  สธ 0204/ 15832 ลว 12 มิถุนายน 2560 การเพิ่มรหัสและการรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  (16 มิ.ย 60 : 16.25 น.)

-  ด่วนที่สุด สธ 0241/ ว 614 ลว 16 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมจัดตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 (16 มิ.ย 60 : 16.13 น.)

-  สธ 0241/ ว 612 ลว 16 มิถุนายน 2560 การบันทึกข้อมูลพิกัดดาวเทียมหลังคาเรือนของผู้ป่วยกลุ่มโรค CAD และกลุ่มเสี่ยง CVD เขตสุขภาพที่ 5  (16 มิ.ย 60 : 15.30 น.)


-  สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2560 ลว 16 พฤษภาคม 2560  (15 มิ.ย 60 : 10.51 น.)

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2560 ลว 16 พฤษภาคม 2560  (15 มิ.ย 60 : 10.51 น.)

-  R2R 015/ 2560 ลว 23 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (15 มิ.ย 60 : 10.00 น.)


-  สธ 0241/ ว 596 ลว 14 มิถุนายน 2560 เชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ (14 มิ.ย 60 : 16.11 น.)

-  สำนักนโยบายและยุทธศาตร์แจ้งส่งรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (update) (14 มิ.ย 60 : 13.37 น.)


-  ด่วนที่สุด สธ 0234/891 ลว 30 พฤษภาคม 2560 ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที (Director Critical Information Requirements : DCIRs)  (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 591 ลว 13 มิถุนายน 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 72-73 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 591 ลว 13 มิถุนายน 2560 Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 72-73 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 592 ลว 13 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” สายนักเรียนทุนรัฐบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2560 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 593 ลว 13 มิถุนายน 2560 ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดสุพรรณบุรี (13 มิ.ย 60 : 11.09 น.)

-  สธ 0241/ ว 582 ลว 12 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบความพร้อมรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย (13 มิ.ย 60 : 09.23 น.)

-  Download แบบฟอร์มงบประมาณระดับภาค ปี 2561 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (13 มิ.ย 60 : 09.23 น.)

-  Download แบบฟอร์มงบลงทุน ปี 2561 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (13 มิ.ย 60 : 09.23 น.)

-  สธ 0241/ ว 584 ลว 12 มิถุนายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference r5 ครั้งที่ 16/2560  (13 มิ.ย 60 : 09.18 น.)

- ด่วนมาก  สธ 0241/581 ลว 12 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2560  (13 มิ.ย 60 : 08.24 น.)

- ด่วนมาก  สธ 0241/581 ลว 12 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2560  (13 มิ.ย 60 : 08.24 น.)


-  สธ 0201.015/ ว 388 ลว 8 มิถุนายน 2560 ขอส่งหนังสือสวดมนต์พระราชทาน "ธรรมราชินี"  (09 มิ.ย 60 : 15.05 น.)


- ด่วนที่สุด  สธ 0241/560 ลว 8 มิถุนายน 2560 การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2560  (08 มิ.ย 60 : 14.41 น.)


- สธ 0210/ว10 ลว 11 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (07 มิ.ย. 60 : 09.55 น.)

- สธ 0228.04/13559 ลว 26 พฤษภาคม 2560 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรัง” ประจำปี 2560 (Excellent CKD clinic)  (06 มิ.ย. 60 : 16.00 น.)

- สธ 0241 / ว 541 ลว 5 มิถุนายน 2560 สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 15/2560 (06 พ.ค 60 : 15.40 น.)

-ด่วนที่สุด  สธ 0241/ว556 ลว 6 มิถุนายน 2560 ขอเชิญประชุมหารือสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 (06 มิ.ย. 60 : 15.37 น.)


- สธ 0241 / ว 545 ลว 5 มิถุนายน 2560 ขอให้ยืนยันข้อมุลการสำรวจความต้องการโควตานักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2561  (05 มิ.ย. 60 : 16.50 น.)

  - Download แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการโควตานักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 256(05 มิ.ย. 60 : 16.50 น.)


-ด่วนที่สุด สธ 0305/ว 4166 ลว 30 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (02 มิ.ย.60 : 12.56 น.)

 

- สธ 0241 / ว 538 ลว 1 มิถุนายน 2560 เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (01 มิ.ย. 60 : 15.50 น.)

- Download แบบฟอร์มสำรวจกล้องวงจรปิด (01 มิ.ย. 60 : 15.50 น.)

-ด่วนที่สุด  นฐ 0032.102/6366 ลว 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา(01 มิ.ย. 60 : 11.57 น.)

-ด่วนที่สุด  นฐ 0032.102/6358 ลว 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5(01 มิ.ย. 60 : 11.57 น.)

  - Download การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการในแต่ละ CUP จำนวนเตียง และประชากรที่ขึ้นทะเบียน เพื่อการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01 มิ.ย. 60 : 10.53 น.)

  - สธ 0241 / ว 531 ลว 31 พฤษภาคม 2560 ขอให้ส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานมูลค่า Material Cost /ราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (01 มิ.ย. 60 : 10.50 น.)

  - Download แบบฟอร์มรายงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (01 มิ.ย. 60 : 10.50 น.)

  - Download แบบฟอร์มรายงานมูลค่า Material Cost วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2559 (01 มิ.ย. 60 : 10.50 น.)


 - คู่มือการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลอืกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560 (31 พ.ค. 60 : 10.22 น.)

 - Download แบบเสนอชื่อการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปีพุทธศักราช 2560 (31 พ.ค. 60 : 10.22 น.)

- Download เอกสาร เสวนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ ระดับพื้นที่ (PP&P Excellence Best Practices (30 พ.ค. 60 : 13.23 น.)

-ด่วนที่สุด  สธ 0241/521 ลว 30 พฤษภาคม 2560 มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560  (30 พ.ค. 60 : 09.38 น.)


-
ด่วนที่สุด  สธ 0241/514 ลว 29 พฤษภาคม 2560 สำรวจและตรวจสอบการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในหน่วยงาน  (29 พ.ค. 60 : 09.33 น.)

-ด่วนที่สุด  รบ 0032.2/02/ว2669 ลว 25 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ CIO ครั้งที่ 3  (25 พ.ค. 60 : 13.53 น.)

 - สธ 0241 / ว 480 ลว 21 พฤษภาคม 2560 สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 14/2560  (23 พ.ค. 60 : 16.52 น.)

 -ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 482 ลว 23 พฤษภาคม 2560 การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560  (23 พ.ค. 60 : 14.22 น.)

 - กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข กรณีปกติ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๕ และคณะ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี (23 พ.ค. 60 : 13.44 น.)

 - สธ 0204.05/ว1410 ลว 22 พฤษภาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร  (23 พ.ค. 60 : 13.44 น.)


 - สธ 0241/ว 464 ลว 19 พฤษภาคม 2560 ขอส่งแผนการดำเนินงาน Food Safety 4.0 เขตสุขภาพที่ 5
    :Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน Food Safety  (21 พ.ค. 60 : 17.14 น.)

 - กจ 0032.002/ว 857 ลว 17 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560  (17 พ.ค. 60 : 16.35 น.)

 - สธ 0032.2/ว 4994 ลว 17 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5  (15 พ.ค. 60 : 08.30 น.)

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2560 (17 พ.ค. 60 : 11.47 น.)

- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ปี2560 ภาคกลาง : เขตสุขภาพที่ 4 และ 5 : จังหวัดเพชรบุรี (15 พ.ค. 60 : 10.02 น.)

 - ไฟล์เอกสารและไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่1/2560 วันที่ 15 พค.60  (15 พ.ค. 60 : 08.58 น.)

 

 - สธ 0204.05/ว 1307 ลว 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2  (15 พ.ค. 60 : 08.30 น.)

 

 - รบ 0032.2/02/ว.2310 ลว 8 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  (11 พ.ค. 60 : 18.41 น.)

 

 -ด่วนที่สุด สธ 0241 / ว 438 ลว 9 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2560 ===ศูนย์วิชาการ (11 พ.ค. 60 : 18.35 น.)

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 ;(11 พ.ค. 60 : 13.28 น.)

 - สรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 ;(11 พ.ค. 60 : 13.28 น.)

  - สปสช. 5.37/ว 417 ลว 27 ธันวาคม 2559เอกสารสรุปการประชุมซักซ้อม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ. 2559 (11 พ.ค. 60 : 13.28 น.)

 

 - สธ 0241 / ว 448 ลว 9 พฤษภาคม 2560 สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 13/2560  (10 พ.ค. 60 : 21.10 น.)


 "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สมุทรสาคร)"  (9 พ.ค. 60 : 16.58 น.)


 รบ 0032.2/02/ว 2310 ลว 8 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  (9 พ.ค. 60 : 11.39 น.)


 รบ 0032.2/02/ว 2321 ลว 9 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5  (9 พ.ค. 60 : 10.22 น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 431 ลว 5 พฤษภาคม 2560 สำรวจข้อมูลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (09 พ.ค. 60 : 08.36 น.)

- Download แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (09 พ.ค. 60 : 08.36 น.)

- Download แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ไตรมาส 2 (08 พ.ค. 60 : 15.00 น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 431 ลว 5 พฤษภาคม 2560 ขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน-
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  (05 พ.ค. 60 : 17.20 น.)

 

-ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 427 ลว 4 พฤษภาคม 2560 การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  (04 พ.ค. 60 : 15.20 น.)

- Download เอกสารการประเมินผลงานวิชาการ สำเนาคำสั่ง อ.ก.พ. สป. ที่ 10/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินตำแหน่ง  (03 พ.ค. 60 : 17.02น.)

- สธ 0241/ว 414 ลว 3 พฤษภาคม 2560 การจัดทำ Action Plan Thailand 4.0 (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 5  (03 พ.ค. 60 : 17.02น.)

 

-ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 391 ลว 28 เมษายน 2560 เร่งรัดการเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560  (03 พ.ค. 60 : 15.22 น.)

 

- สธ 0241 / ว 397 ลว 1 พฤษภาคม 2560 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (03 พ.ค 60 : 15.11 น.)

 

- สธ 0241 / ว 393 ลว 1 พฤษภาคม 2560 สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 12/2560 (03 พ.ค 60 : 15.09 น.)

 

- สธ 0241 / ว 394 ลว 3 พฤษภาคม 2560 ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระดับจังหวัด ของเขต 5 ราชบุรี (03 พ.ค 60 : 13.52 น.)

 

- Download สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วม เขตสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี) (28 เม.ย. 60 : 14.07 น.)

 

- สธ 0241 / ว 378 ลว 27 เมษายน 2560 รายชื่อ Child Project Manager (CPM) ในระดับจังหวัดและอำเภอ (27 เม.ย. 60 : 10.46 น.)

 

ด่วนที่สุด สธ 0204.05/ว 491 ลว 27 เมษายน 2560 ขอเชิญตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม และ Food Safety 4.0 เขตสุขภาพที่ 5  (28 เม.ย. 60 : 10.38 น.)

 

ด่วนที่สุด สธ 0241/ว 375 ลว 27 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของเขตสุขภาพที่ 5  (27 เม.ย. 60 : 16.05 น.)

 

- Download ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 5 ที่ให้จังหวัดทบทวน (27 เม.ย. 60 : 10.11 น.)

- Download เอกสารไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงานของ PM (27 เม.ย. 60 : 09.31 น.)

- Download ผลงาน Best practise เขตสุขภาพที่ 5 (26 เม.ย. 60 : 18.46 น.)

 

- สธ 0241/ว 362 ลว 25 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และแผนพัฒนากำลังคนระยะ 5 ปี และการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน ปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 5 (26 เม.ย. 60 : 11.11 น.)ด่วนที่สุด

 

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2560 (23 เม.ย. 60 : 10.46 น.)

 

- สธ 0241 / ว 332 ลว 19 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 ===ศูนย์วิชาการ(20 เม.ย. 60 : 11.01 น.)

 

- สธ 0241 / ว 331 ลว 1 เมษายน 2560 นำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของ Project Manager (PM) เขตสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย. 60 : 11.01 น.)

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (14มีนาคม 2560) (18 เม.ย. 60 : 17.14 น.)

 

- สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560วันพุธที่ 14 มีนาคม 2560(18 เม.ย. 60 : 17.14 น.)

 

- สธ 0241 /ว 328 ลว 12 เมษายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 11/2560(14 เม.ย. 60 : 14.18 น.)

 

- สธ 10035/ว4066 ลว 30 มีนาคม 2560 แจ้งประกาศกระทรวงสาธาณสุข 2 เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 20) และเรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) (11 เม.ย. 60 : 14.18 น.)ด่วนที่สุด

 

- พบ 0032.003/1016 ลว 10 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเป็นไปได้และพัฒนารูปแบบการบริหารงานสาธารณสุขในอำเภอเขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย. 60 : 14.19 น.)

 

- สธ 0241/ว316 ลว 7 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน (7 เม.ย. 60 : 16.04 น.)

 

- สธ 0241/ว315 ลว 7 เมษายน 2560 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของ Project Manager(PM) เขตสุขภาพที่ 5 (7 เม.ย. 60 : 15.57 น.)

 

- สธ 0205.03/ 4397 ลว 4 เมษายน 2560 แนวทางการจัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) (7 เม.ย. 60 : 11.55 น.)

 

- ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการอภิปรายร่วมระหว่าง Service Plan 11 สาขาและกลุ่มวัยผูสูงอายุ ผู้พิการ ร่วมกับกรมการแพทย์ในการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา (5 เม.ย. 60 : 13.20 น.)

 

- สธ 0241/ ว 304 ลว 4 เมษายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 10/2560 (4 เม.ย. 60 : 16.52 น.)

 

- สธ 0241/ ว 303 ลว 3 เมษายน 2560 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (4 เม.ย. 60 : 13.58 น.)

 

- สธ 0241/ ว 300 ลว 3 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560(3 เม.ย. 60 : 10.38 น.)

 

- สธ 0241/ ว 284 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอส่งคำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (31 มี.ค. 60 : 14.38 น.)

 

- รบ 0032.2/ว 1732 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร (31 มี.ค. 60 : 14.00 น.)

 

- รบ 0032.2/ว 1731 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (31 มี.ค. 60 : 14.00 น.)

 

- สธ 0241/ ว 283 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอส่งคำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5(31 มี.ค. 60 : 14.38 น.)

 

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามโครงการฯ (31 มี.ค. 60 : 14.33 น.)ด่วนที่สุด

 

- สธ 0241/ ว 297 ลว 31 มีนาคม 2560 ขอข้อมูล 43 แฟ้ม (31 มี.ค. 60 : 14.09 น.)

 

- ไฟล์ ตรวจราชการ คณะที่ 1 รวม 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

- ไฟล์ ตรวจราชการ คณะที่ 4 รวม 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

 

- สธ 0241/ ว 294 ลว 30 มีนาคม 2560 รายชื่อคณะทำงานอาหารปลอดภัยและคณะทำงานสิ่งแวดล้อม Green & Clean ระดับจังหวัด (30 มี.ค. 60 : 15.06 น.)

 

- รบ 0032.2/02/ว 1688 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมการเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK (30 มี.ค. 60 : 12.26 น.)

 

- สธ 0706.60/294 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (28 มี.ค. 60 : 11.33 น.)

 

- สธ 0205.06/7215 ลว 16 มีนาคม 2560 การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social Media (Facebook) (28 มี.ค. 60 : 11.33 น.)

 

- สธ 0241/ ว 275 ลว 27 มีนาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 9/2560 (27 มี.ค. 60 : 14.06 น.)

 

- ปข 0032.202/0285 ลว 27 มีนาคม 2560 แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 60 : 13.36 น.)ด่วนที่สุด

 

- สธ 0241/ ว 269 ลว 23 มีนาคม 2560 หนังสือการจัดทำแผน Action Plan MOPH 4.0 เขตสุขภาพที่ 5 ::: Download เอกสารเพิ่มเติม (24 มี.ค. 60 : 9.48 น.)

Download รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ในการจัดทำแผน Action plan moph 4.0

Download Slide MOPH 4.0

 

- สธ 0241/ ว 267 ลว 22 มีนาคม 2560 ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 มี.ค. 60 : 11.48 น.)ด่วนที่สุด

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปรเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (22 มี.ค. 60 : 14.48 น.)

 

- "เอกสารการประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนปฎิบัติการ มาตรการ แผนความร่วมมือเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณ ระยะ 5 ปี ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560" (22 มี.ค. 60 : 14.45 น.)

 

- สธ 0241/ ว 254 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลัก (20 มี.ค. 60 : 16.30 น.)

 

- สธ 0241/ ว 251 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ และวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5 (20 มี.ค. 60 : 16.25 น.)

 

- สธ 0241/ ว 247 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการนำเสนอ สป. สัญจร (20 มี.ค. 60 : 15.04 น.)

 

- พบ 0032.2/ ว 1541 ลว 17 มีนาคม 2560 ขอส่งแผนและรายชือคณะทำงานการเยี่ยมสำรวจและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 5 (17 มี.ค. 60 : 17.00 น.)

 

- ปข 0032.202/ 276 ลว 15 มีนาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตาเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (17 มี.ค. 60 : 11.15 น.)

 

 - สธ 0241/ว 231 ลว 13 มีนาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (16 มี.ค. 60 : 16.38 น.)

 

 - พบ 0032.003/ว 229 ลว 6 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุม คณะทำงานวิจัย สาธารณสุขอำเภอ (16 มี.ค. 60 : 9.31 น.)

 

 - สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (15 มี.ค. 60 : 16.36 น.)

 

 - รบ 0032.2/02/ว. 1298 ลว 10 มีนาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (15 มี.ค. 60 : 15.46 น.)

 

- Download ไฟล์เอกสารปฏิบัติการ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (14 มี.ค. 60 : 16.45 น.)

 

- สธ0241/ว 226 ลว 10 มีนาคม 2560 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 (14 มี.ค. 60 : 16.16 น.)

 

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2560 (13 มี.ค. 60 : 16.12 น.)

 

- กจ 0032.002/438 ลว 13 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคระกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (13 มี.ค. 60 : 11.32 น.)


 - สธ.0241/ว 218 ลว 9 มีนาคม 2560 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (PA) (10 มี.ค. 60 : 10.59 น.) 

     - Download แบบรายงานผลฯ PA 5 เดือน

     - Download รายละเอียด PA Process Small Success


- สธ.0241/ว 189 ลว 7 มีนาคม 2560 ขอข้อมูลอาคารที่เข้าร่วมโครงการ "อาคาร 100 ปี สธ." เพิ่มเติม (9 มี.ค. 60 : 16.30 น.)


- สธ.0241/ว 190 ลว 7 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุม

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form