เอกสาร Download

Download ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561(02 ก.พ 61 : 11.52น.)

Download เอกสารนำเสนอประชุมคณะกรรมเขตเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (24 ม.ค 61 : 08.49น.)

Download เอกสารนำเสนอประชุมคณะกรรมเขตเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560 (04 ม.ค 61 : 09.23น.)

Download เอกสารแจ้งแนวทางรายงานผลตรวจราชการปี 2561 (28 ธ.ค 60 : 14.14น.)

Download เอกสารการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 (26 ธ.ค 60 : 13.00น.) 

Download เอกสารและไฟล์นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (21 ธ.ค 60 : 11.29น.)

Download เอกสารเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (15 ธ.ค 60 : 11.07น.)

เอกสารประชุมการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA
ของเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
 

Download 1. เอกสาร Slide สรุปผลการดำเนินงานตาม PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 2. เอกสาร Slide แผนและผลการดำเนินงาน PA ปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 3. เอกสาร Slide รายงานความก้าวหน้าคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 4. เอกสาร Slide CFO โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 5. เอกสาร Slide การดำเนินงานตาม โครงการ FOOD SAFETY 4.0 ปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 6. เอกสาร Slide GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561(13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 7. เอกสาร Slide การบริจาคอวัยวะ : หนึ่งคนให้หลายคนรอด เขตสุขภาพที่ 5(13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download 8. เอกสาร Slide การบริหารการจัดการเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(13 ธ.ค 60 : 09.47น.)

Download เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2561(01 ธ.ค 60 : 16.00น.)

Download เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) (30พ.ย 60 : 09.00น.)

Download ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ กสธ ปี 2561(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download นำเสนอแนวทางตรวจ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download นำเสนอแนวทางตรวจ คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download นำเสนอแนวทางตรวจ คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download สรุปตัวชี้วัดสำคัญในการตรวจราชการและกำกับติดตามในปี 2561(29พ.ย 60 : 09.05น.)

Download ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561(28พ.ย 60 : 16.28น.)

Download เอกสารการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)(24พ.ย 60 : 09.21น.)

Download เอกสารการประชุมชี้เเจงแผนการตรวจราชการ ปี 2561(23พ.ย 60 : 15.58น.)

Download ประกาศคณะกรรมการนโยบาลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) (20พ.ย 60 : 09.11น).    >รายละเอียดข้อเสนอแนะการกำหนดกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม<<

Download ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560(20พ.ย 60 : 09.11น.)

Download  เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 พ.ย 60 : 08.30น.)

Download  เอกสาร แผนปฏิบัติการ PA ปี 2561 แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (16 พ.ย 60 : 15.20น.)

Download  เอกสาร รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561(ฉบับแก้ไข) (16 พ.ย 60 : 14.50น.)

Download  เอกสารประกอบการประชุม พิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงบประมาณ วันที่ 9 พ.ย 2560 (13 พ.ย 60 : 14.12น.)

Download เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (06 พ.ย 60 : 09.58น.)

Download เอกสาร ชี้แจงทำความเข้าใจ ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พศ. ... ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) (06 พ.ย 60 : 09.58น.)


Download Planfin 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ,โรงพยาบาลวัดเพลง และ สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง  (30 ต.ค 60 : 11.12 น.) 


Download รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่  24 ต.ค.  2560 (25 ต.ค 60 : 09.40น.)

Download File <Word> รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่  24 ต.ค.  2560

Download นโยบาย และ แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ ปีงบประมาณ 2561 (25 ต.ค 60 : 08.24น.)

Download เอกสารคู่มือ Application Khunlook (คุณลูก) สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ดูแลเด็กในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพลูก และใช้บันทึกติดตามข้อมูลประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก (DSPM และ DAIM) การรับวัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน (12 ต.ค 60 : 09.29น.)

Download บัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ปี 2560 (11 ต.ค 60 : 10.12น.)

Download  ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติทางด้านมนุษยพันธุศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (19 ต.ค 60 : 11.23น.)

Downloadเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (06 พ.ย 60 : 09.58น.)

DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (12 ต.ค 60 : 16.08น.)

DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ การจัดบริการฯ(12 ต.ค 60 : 16.08น.)

DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โครงการจิตอาสาฯ (12 ต.ค 60 : 16.08น.)

-  สธ 0217 /ว 2917 ลว 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ( 11 ต.ค 60 : 10.10 น.)

- รวมไฟล์เอกสารแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (06 ต.ค 60 : 11.47น.)

- สูจิบัตร การประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (06 ต.ค 60 : 09.21น.)

- เอกสารประกอบการนำเสนอในการประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (06 ต.ค 60 : 09.21น.)

- คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (06 ต.ค 60 : 09.21น.)

- รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (06 ต.ค 60 : 09.21น.)


-  แบบฟอร์มแผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (05 ต.ค 60 : 16.02น.)

-  แบบฟอร์ม การรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 25- 27 ต.ค. 60 (รายงานวันต่อวัน) ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน(05 ต.ค 60 : 16.02น.)

-  เอกสารประชุมเตรียมการจัดทำแผนตรวจราชการ ปี 2561 ร่วมกับกรมกอง (05 ต.ค 60 : 15.12 น.)

-  ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561  (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

-  เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (05 ต.ค 60 : 10.58 น.)

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form