งบภาคกลาง

- ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมพิจาณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 5

- ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมพิจาณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 5

- ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4

-
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4


- ขอเชิญประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 5

เอกสารนำเสนอ

 

- Download สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564(ภาคกลาง) (02 ก.พ 61)

- Download สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 (02 ก.พ 61)

- รวม Slide ประชุมพิจาณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.ย 60 )

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง (29 ก.ย 60 )

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย (นายเเพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)(29 ก.ย 60)PDF

 

- จัดทำงบประมาณ Smart Citizen ผู้สูงอายุนนทบุรี EXCEL

- แบบเสนอคำของบประมาณ EXCEL

- แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) WORD

- Action Plan Food Safety ปี 2562 WORD

 

- การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย (นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช) PDF

- สรุปการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) PDF

- โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) PDF

- แนวทางการสนับสนุนอาคารสถานที่เพื่อการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว PDF

- ร่างบัญชีรายการครุภัณฑ์ (Shopping List for PCC) ปี 2562 PDF

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง PDF

- House Model Smart Citizen แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ PPT

- House Model Smart Citizen การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสุขภาพในกลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุ PPT

- House Model Smart Citizen แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ PPT

- House Model Smart Citizen แผนงานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร PDF

- House Model Smart Citizen แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) PPT

- House Model Smart Citizen แผนงานป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ PPT

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form