ITA


หนังสือราชการ

 -  สธ 0217 /ว 2917 ลว 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ( 6 ต.ค 60 : 08.38 น.)

 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”

 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560””


นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม (Site Visit) หน่วยงานจังหวัดสุพรรณบุรี
29152560
    วันที่  24  พฤษภาคม 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมทั้ง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ร่วมให้การต้อนรับ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม (
Site Visit) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (
Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2559 สูงสุด ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดบทเรียน
แนวปฏิบัติที่ดี (
Best Practice) ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นและจัดทำเป็นเอกสารประกอบในการมอบรางวัล ITA Awards 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2560 ต่อไป

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form