- ที่ สธ 0241/ว 270 ลว. 2 มิถุนายน 2559 เร่งรัดการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 (3 มิ.ย. 59 : 09.37 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารข้อมูลแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 มาใหม่

 

- Download เอกสารผลงานประกวดในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 มาใหม่


- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มาใหม่


- ที่ สธ 0204.05/ว 564 ลว. 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมกำหนดประสบการณ์และทักษะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 (01 มิ.ย. 59 : 13.46 น.)

- ที่ สธ 0204.05/ว 564 ลว. 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมกำหนดประสบการณ์และทักษะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (01 มิ.ย. 59 : 13.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 268 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม (30 พ.ค. 59 : 16.03 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 265 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบ Sepsis Fast Track (27 พ.ค. 59 : 13.52 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 263 ลว. 26 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) ครั้งที่ 3/2559 (26 พ.ค. 59 : 22.02 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (26 พ.ค. 59 : 11.36 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 238 ลว. 20 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (24 พ.ค. 59 : 16.44 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 253 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ตามข้อสั่งการในข้อ 7 (24 พ.ค. 59 : 11.50 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 248 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 แจ้งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมระดับเขต ปีงบประมาณ 2559 (24 พ.ค. 59 : 11.50 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 247 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการ CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (24 พ.ค. 59 : 09.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 236 ลว. 20 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (23 พ.ค. 59 : 10.27 น.) ด่วนที่สุด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วันที่ 10 - 16 พ.ค. 2559 นี้ !!


ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการดีเด่นด้านต่างๆ ตามโครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (18 พ.ค. 59 : 09.29 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 234 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกาทางเลือด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (17 พ.ค. 59 : 16.24 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 232 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการการบริจาคอวัยวะ ในผู้ป่วยสมองตาย (16 พ.ค. 59 : 20.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 230 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการรวบรวมข้อมูลภาวะแทรกซ้อนทางไต (16 พ.ค. 59 : 11.34 น.) ด่วนที่สุด


- Download แบบฟอร์มใบงานที่ 2 Service Delivery ที่ใช้ประกอบการประชุมในวันที่ 13 พ.ค. 2559 มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 225 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 และขอเชิญประชุม (14 พ.ค. 59 : 10.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 220 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน (11 พ.ค. 59 : 09.36 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 216 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามงานและเตรียมการอบรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 215 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565 เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.23 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารแนบ การประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565


- ที่ สธ 0241/ว 214 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.20 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 212 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมการประชุมมหกรรมวิชาการ (9 พ.ค. 59 : 18.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 457 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ HDC เขตสุขภาพที่ 5 (9 พ.ค. 59 : 18.04 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์คู่มือและไฟล์ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 211 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือก ER ดีเด่นระดับเขต (3 พ.ค. 59 : 22.58 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริกาสุขภาพ (Service Plan) วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร (2 พ.ค. 59 : 23.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 209 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (2 พ.ค. 59 : 23.52 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 207 ลว. 29 เมษายน 2559 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดมหกรรมงานวิจัย แห่งเครือข่ายสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2559 (29 เม.ย. 59 : 10.05 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 205 ลว. 27 เมษายน 2559 แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก (27 เม.ย. 59 : 22.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 203 ลว. 27 เมษายน 2559 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไทย เพิ่มเติม (27 เม.ย. 59 : 22.44 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 202 ลว. 27 เมษายน 2559 ประชุมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (27 เม.ย. 59 : 22.38 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 204 ลว. 27 เมษายน 2559 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (27 เม.ย. 59 : 21.17 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 199 ลว. 27 เมษายน 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็ง (27 เม.ย. 59 : 21.15 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 198 ลว. 26 เมษายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565 (27 เม.ย. 59 : 17.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 194 ลว. 25 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (27 เม.ย. 59 : 17.15 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 197 ลว. 25 เมษายน 2559 ขอขยายเวลาการส่งประกวดผลงานวิชาการ และการสมัครเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 59 : 21.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 193 ลว. 22 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญา ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 59 : 13.08 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 190 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์และแบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 (22 เม.ย. 59 : 12.54 น.)

- Download แบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ Service Plan สาาออร์โธปิดิกส์ มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 188 ลว. 20 เมษายน 2559 การติดตามการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (21 เม.ย. 59 : 14.59 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 186 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน" (21 เม.ย. 59 : 14.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 185 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต เขตสุขภาพที่ 5 (21 เม.ย. 59 : 14.32 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 182 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมร่วมออกแบบและพัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (21 เม.ย. 59 : 14.13 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 179 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยเข้าประกวดในเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 3 (The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum) (21 เม.ย. 59 : 14.07 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 177 ลว. 19 เมษายน 2559 ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 (21 เม.ย. 59 : 11.39 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 168 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (11 เม.ย. 59 : 09.28 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมประชุมและแบบจองห้องพักสำหรับประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download ไฟล์นำเสนอเรื่องปัญหาของข้อมูลในระบบ HDC นำเสนอโดย นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 11.26 น.) มาใหม่


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 10.53 น.) มาใหม่


- Download ไฟล์ข้อมูลรายละอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด (กรุณาส่งข้อมูลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และขอความร่วมมือส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 8 เมษายน 2559)


- ที่ สธ 0241/ว 166 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการตรวจคัดกรองภาวะโรคไตเรื้อรังทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย. 59 : 09.32 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 165 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย. 59 : 09.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2559 (8 เม.ย. 59 : 09.22 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 161 ลว. 5 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างหน่วยงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (6 เม.ย. 59 : 19.18 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 162 ลว. 5 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (6 เม.ย. 59 : 19.18 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2559 เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 157 ลว. 4 เมษายน 2559 แจ้งทิศทางการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในภูมิภาค (4 เม.ย. 59 : 23.51 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5) (4 เม.ย. 59 : 12.02 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน ศูนย์วิชาการและวิทยาลัยพยาบาล) (4 เม.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 155 ลว. 1 เมษายน 2559 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศให้การระบาดของโรคโปลิโอเป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินระดับชาติ (National Public Health Emergency) การระบาดของโปลิโอในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์และมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย (4 เม.ย. 59 : 08.36 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 154 ลว. 1 เมษายน 2559 การสำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข (4 เม.ย. 59 : 08.34 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 153 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (4 เม.ย. 59 : 08.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 152 ลว. 1 เมษายน 2559 การดำเนินการการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ยาเสพติด ประจำปี 2559 (4 เม.ย. 59 : 08.30 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 142 ลว. 25 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมวางแผนการพัฒนาบริการในเขตสุขภาพที่ 5 (1 เม.ย. 59 : 16.55 น.)


- กำหนดการ โครงการอบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน Service Plan (eye nurses) เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 มาใหม่ !

- ที่ สธ 0241/ว 121 ลว. 15 มีนาคม 2559 ขออนุมัติให้พยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยจักษุ (eye nurse) เขตสุขภาพที่ 5 (16 มี.ค. 59 : 13.42 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 147 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอรายชื่อผู้บริหารการบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต (Chief integrated program officer : CIPO) ระดับจังหวัด (28 มี.ค. 59 : 15.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 144 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ได้กำหนดประชุมคณะกรรมกรพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (28 มี.ค. 59 : 15.05 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 143 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (28 มี.ค. 59 : 15.00 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 132 ลว. 21 มีนาคม 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) เขตสุขภาพที่ 5 (22 มี.ค. 59 : 10.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 125 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา (MDR – TB) เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค. 59 : 11.30 น.) ด่วนมาก

- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2844/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค. 59 : 11.24 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 124 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมเยี่ยมนิเทศการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยาบาลชะอำ (17 มี.ค. 59 : 15.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 123 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 (17 มี.ค. 59 : 15.55 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559


- ที่ สธ 0241/ว 113 ลว. 14 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาศุนย์รับบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (14 มี.ค. 59 : 19.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 105 ลว. 10 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานที่แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (14 มี.ค. 59 : 16.36 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 107 ลว. 11 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาการตรวจคัดกรองภาวะโรคไตเรื้อรังทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559 (11 มี.ค. 59 : 16.47 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 106 ลว. 11 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5" ในเดือนพฤษภาคม 2559 (11 มี.ค. 59 : 16.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 104 ลว. 10 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (11 มี.ค. 59 : 16.42 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 100 ลว. 8 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (11 มี.ค. 59 : 17.09 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 94 ลว. 2 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.42 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 97 ลว. 3 มีนาคม 2559 ขอสำรวจข้อมูลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ( 4 มี.ค. 59 : 11.38 น.) ด่วนที่สุด

- Download แบบฟอร์มบันทึกสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย


- ที่ สธ 0204.05/ว 229 ลว. 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 8 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.19 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 232 ลว. 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.17 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 93 ลว. 1 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (1 มี.ค. 59 : 16.24 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 90 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (1 มี.ค. 59 : 11.27 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสาคร (29 ก.พ. 59 : 09.33 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 91 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.พ. 59 : 09.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- ที่ สธ 0241/ว 84 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (23 ก.พ. 59 : 17.50 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 83 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอส่งประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23 ก.พ. 59 : 17.45 น.) ด่วน


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสงคราม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 1/2559


- ที่ สธ 0241/ว 81 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 79 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.41 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 77 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (19 ก.พ. 59 : 10.06 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 76 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 11.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 75 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.4ถ น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 70 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.44 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและแบบเสนอผลงาน (16 ก.พ. 59 : 14.58 น.)

- ที่ สธ 0232/ว 262 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 71 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 64 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (16 ก.พ. 59 : 10.03 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดนครปฐม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี 12 ก.พ. 2559 (12 ก.พ. 59 : 15.11 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 53 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.) >> แผนที่โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) Click ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 52 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งมาตรการเข้มข้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 60 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิคโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 15.07 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 58 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) (10 ก.พ. 59 : 15.06 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 56 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 54 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 151 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 10.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 51 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งอนุมัติแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพ และส่งแนวทางการบริหารงบประมาณงบ เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 15.09 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 49 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2559 การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการ ปฏิบัติงานฯ (track 3) ปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 11.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 47 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหอ่อนแรงเฉียบพลัน (2 ก.พ. 59 : 15.16 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 46 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้โดยทีมหมอครอบครัว” (2 ก.พ. 59 : 15.14 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 48 ลว. 29 มกราคม 2559 การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204/ว 182 ลว. 29 มกราคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เฉพาะจังหวัดนครปฐม (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสุพรรณบุรี (1 ก.พ. 59 : 13.48 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 120 ลว. 28 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อใน เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 14.05 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 40 ลว. 28 มกราคม 2559 การสรรหาผู้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น ประจำปี 2559 (29 ม.ค. 59 : 14.03 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี 22 ม.ค. 2559 (25 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (25 ม.ค. 59 : 09.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 34 ลว. 21 มกราคม 2559 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559 (21 ม.ค. 59 : 14.28 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 31 ลว. 19 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมผู้ประสานกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (20 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี 15 ม.ค. 2559


- ที่ สธ 0241/ว 26 ลว. 15 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 59 : 14.21 น.) ด่วนมาก


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี (14 ม.ค. 59 : 17.48 น.)


- รูปเล่ม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 (14 ม.ค. 59 : 16.21 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี (14 ม.ค. 59 : 10.12 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอ แนวทางการตรวจราชการของวันที่ 13 ม.ค. 2559 (14 ม.ค. 59 : 16.15 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 12 ลว. 7 มกราคม 2559 แจ้งแนวทางการนิเทศสาขาปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม (DHS) ในการตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 5 (7 ม.ค. 59 : 14.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 9 ลว. 6 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (7 ม.ค. 59 : 14.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 6 ลว. 5 มกราคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)  ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 3 ลว. 4 มกราคม 2559 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 2 ลว. 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (5 ม.ค. 59 : 11.00 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 1 ลว. 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ (5 ม.ค. 59 : 10.00 น.) ด่วนที่สุด

>>  Download ไฟล์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ


หนังสือราชการปี 2559 เดือนพฤษภาคม

หนังสือราชการปี 2559 เดือนเมษายน

หนังสือราชการปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 

หนังสือราชการปี 2559 เดือนมกราคม

หนังสือราชการปี 2558 เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม

หน้งสือราชการปี 2558 เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form