จัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5

หนังสือราชการ

- คำสั่ง 295/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อยาร่วมระดับเขต 

- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (นครปฐม)  

-  สธ 0241/ว 459 ลว 15 มิถุนายน 2560 ขออนุมัติทำสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเงินบำรุง 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขายยา บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 


"สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สุพรรณบุรี)" 

-  สธ 0241/ 401 ลว 29 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​  

-  597/2560 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

-  Download สัญญาบริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด​  

-  Download สัญญาบริษัทคอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด​  

-  Download สัญญาบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด​  


-  "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (ประจวบคีรีขันธ์)" 

-  สธ 0241/ 136 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​ 

-  Download สัญญาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด  

-  Download สัญญาบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตรี จำกัด  

-  Download สัญญาบริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด  

-  Download สัญญาบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  

-  Download สัญญาบริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด  


- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สมุทรสาคร)  

-  สธ 0241/ 304 ลว 12 เมษายน 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​  

-  192/2560 ลว 23 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

-  Download สัญญาบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

-  Download สัญญาบริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญาบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด​  

-  Download สัญญาบริษัท พีเอ็มเเอล ฟาร์มาซูติคอลล์ จำกัด  


- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี)  

-  สธ 0241/ 216 ลว 16 มีนาคม 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​  

-  195/2560 ลว 23 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

-  Download สัญญา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด​  

-  Download สัญญา บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด  

-  Download สัญญา บริษัท เมคไลน์ จำกัดจำกัด  


- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (กาญจนบุรี)  

-  Download สัญญา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด  

-  Download สัญญา บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 


- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (เพชรบุรี)  

-  Download สัญญา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด(ปรับลดราคา) 

-  Download สัญญา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท เมดติจูด จำกัด 

-  Download สัญญา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด  


กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form