จัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5

หนังสือราชการ

- "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (นครปฐม)  

-  สธ 0241/ว 459 ลว 15 มิถุนายน 2560 ขออนุมัติทำสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเงินบำรุง 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 

-  Download สัญญาจะซื้อจะขายยา บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 


"สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สุพรรณบุรี)" 

-  สธ 0241/ 401 ลว 29 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​  

-  597/2560 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

-  Download สัญญาบริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด​  

-  Download สัญญาบริษัทคอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด​  

-  Download สัญญาบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด​  


-  "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (ประจวบคีรีขันธ์)" 

-  สธ 0241/ 136 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 ขออนุมัติทำสัญญาซื้อขายด้วยเงินบำรุง​ 


 "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (สมุทรสาคร)" 


-  สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วม เขตสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี) 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

Login Form