การประเมินผลงานวิชาการ

 -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งของเขตสุขภาพ

 -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1571/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ของเขตสุขภาพที่ 5

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1572/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ของเขตสุขภาพที่ 5

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1573/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 5


- ด่วนที่สุดสธ 0230/ว262 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่งและวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) (27 ก.พ. 61 :16.36น.)

 

  200w  Download คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 8 - 12 ปี 2561 (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ) (21 ก.พ. 61 :09.47น.)

  200w  Download คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13 -17 ปี 2561 (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง) (21 ก.พ. 61 :09.47น.)

-  Download แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ และ เภสัชชำนาญการพิเศษ

-  Download แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ และทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form