CFO

หนังสือราชการ

- Slide แผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณพ.ศ 2561 เขตสุขภาพที่ 5  

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2560


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2559


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2558


- Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพภาพรวมระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

- Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

- Download เอกสารสถานการณ์การเงินและการคลัง เขตสุขภาพที่ 9


เอกสารนำเสนอโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 - โรงพยาบาลพะเยา

 - โรงพยาบาลพังงา

 - โรงพยาบาลองค์รักษ์

 - โรงพยาบาลวัดโบสถ์

 - โรงพยาบาลท่าบ่อ

 

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

Login Form