People Excellence

หนังสือราชการ

-  สธ 0230/ว 1150 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 (25 ต.ค 60 : 08.31 น.)

-  สธ 0205.01/ 16278 ลว 15 มิถุนายน 2560 ขอส่งข้อมูลถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence forum 2017)  (22 มิ.ย 60 : 11.01 น.)

-  การอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (22 มิ.ย 60 : 10.57 น.)

-  ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิ.ย 60 : 13.56 น.)

-  Link รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิ.ย 60 : 13.56 น.)

- สธ 0241/ ว 441 ลว 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 รอบที่ 2

- สธ 0241/ ว 242 ลว 16 มีนาคม 2560 ขอติดตามรายงานพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

- สธ 0241/ ว 133 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอส่งคำสั่งจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 5 และแต่งตั้งคณะกรรมการ


กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form