Serviceplan Excellent

กิจกรรม

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ"วันที่ 19 กันยายน 2560  

- การประชุมสัมมนา "นำเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยของ 12 เขตสุขภาพ ประจำปี 2560 

- นพ.สสจ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลในฐานะผู้สนับสนุนการประเมินคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 12 กันยายน 2560  

- ภาพการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี แกรนด์ บอลลูม โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม  


หนังสือราชการ

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1023 ลว 18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5 

-  สธ 0234/891 ลว 30 พฤษภาคม 2560 ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที (Director Critical Information Requirements : DCIRs)  

- สธ 0228.04/13559 ลว 26 พฤษภาคม 2560 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรัง” ประจำปี 2560 (Excellent CKD clinic)  

- สธ 0305/ว 4166 ลว 30 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form