- พบ.0032.2/ว 007961 30 ธันวาคม 2559 การแจ้งความประสงค์ให้เยี่ยมสำรวจภายในระดับเขตและการสร้างทีมพี่เลี่ยงระดับเขต (30 ธ.ค. 59 : 14.15 น.)


- สธ 0241/ว 709 ลว. 29 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (29 ธ.ค. 59 : 16.10 น.)

 - Download ไฟล์แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ


- สธ 0241/ว 706 ลว. 29 ธันวาคม 2559 แจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 (23 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 703 ลว. 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (23 ธ.ค. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


 - Download ไฟล์เอกสารประกอบการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 ปี 2560


 - Download ไฟล์เอกสาร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 วันที 28 ธันวาคม 2559


 - Download ไฟล์สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพงษธา โรงพยาบาลโพธาราม


-  ด่วนที่สุด สพ 0032.102/9088 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "RDU hospital จากนโยบายสู่การปฏิบัติจากปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ" เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบ 2560 โดยดร.นพ.พิศิษฐ์ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมเปิดงานและมอบนโยบายการทำงาน RDU เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 698 ลว. 23 ธันวาคม 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด

 - Download ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560


- รบ 0032/ว 3238 ลว. 22 ธันวาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ 5 ประชุม ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 675 ลว. 20 ธันวาคม 2559 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม


 - Download ไฟล์สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29/11/59 ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม


- สธ 0241/ว 674 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เชิญผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- สธ 0241/ว 674 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ด่วน


- สธ 0241/ว 673 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 ด่วนที่สุด


ด่วนที่สุด!! Download เอกสารปรับแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559 และขอความกรุณาส่งแผนที่ทบทวน ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำเนาถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยส่งกลับมาภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. (***เนื่องจากท่าน สธน.และเขตสุขภาพที่ 5 จำเป็นต้องใช้แผนยุทธศาตร์ฯ นี้ในการจัดทำแผน M&E ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)


 - Download ไฟล์ นำเสนอประชุมซ้อมการนําเสนอในการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 16/12/59 ที่ รพ.นครปฐม

- สธ 0241/ว 672 ลว. 16 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุม(ร่วมประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลัก) ด่วนที่สุด!!


- สธ 0241/ว 661 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 665 ลว. 15 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการนําเสนอในการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 12/2559 ด่วนที่สุด!!


- สธ 0241/ว 662 ลว. 14 ธันวาคม 2559 การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ธ.ค. 59 : 19.51 น.)

 - Download ไฟล์สรุปรายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560


 - Download ไฟล์ PA KPI และไฟล์นำเสนอต่างๆ ของการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 อาคาร 45 ปี โรงพยาบาลโพธาราม (14 ธ.ค. 59 : 17.48 น.)


- สพ 0032.102/9085 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (13 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- รบ 0032.1/12671/ว 660 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ ครั้งที่ 1/2560 (13 ธ.ค. 59 : 16.14 น.)


- สธ 0241/ว 660 ลว. 13 ธันวาคม 2559 การจัดทำรายงานโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของกระทรวงสาธารณสุข (13 ธ.ค. 59 : 16.04 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 658 ลว. 13 ธันวาคม 2559 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เรียน นพ.สสจ./ ผอ.รพศ. รพท. รพช. (13 ธ.ค. 59 : 14.27 น.)

- สธ 0241/ว 658 ลว. 13 ธันวาคม 2559 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เรียน ผอ.ศูนย์วิชาการ (13 ธ.ค. 59 : 14.27 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


 - Download เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)


 - Download แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สธ 0241/ว 655 ลว. 9 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ (9 ธ.ค. 59 : 16.42 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 650 ลว. 7 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2560 (8 ธ.ค. 59 : 11.54 น.)


- สธ 0241/ว 648 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทย (7 ธ.ค. 59 : 15.44 น.)


- สธ 0241/ว 651 ลว. 8 ธันวาคม 2559 ขออนุเคราะห์ข้อมูลการมาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของบุคคลต่างด้าว ในปีงบประมาณ 2559

 Download แบบฟอร์มรายงานข้อมูลต่างด้าว


 ด่วนที่สุด Download ไฟล์เอกสารแผนงบลงทุนและความต้องการบุคลากร 5 ปี


 ด่วนที่สุด Download เอกสารประกอบการทำแผน งบลงทุน HR ที่สอดคล้องกับ SP (แผน HR ให้ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ค่ะ)


เอกสาร Template และ สรุปตัวชี้วัด 96 ตัวชี้วัด

ไฟล์สรุปผล 5 คณะ ปี 59 รอบ 2 


 ด่วนที่สุด ตรวจสอบคำของบปี 2561 เขตสุขภาพที่ 5


Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการปี 2560 30 พ.ย.59


Download ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559


Download ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 1 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Download ไฟล์รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมพงษธา โรงพยาบาลโพธาราม


- สธ 0241/ว 645 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (6 ธ.ค. 59 : 16.37 น.)


- สธ 0241/ว 643 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (6 ธ.ค. 59 : 15.54 น.)


- สธ 0241/ว 638 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย. 59 : 10.05 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 636 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมการจัดทำแนวทางการเก็บตัวชี้วัดและแผนการการจัดการเชื้อดื้อยาเขตสุขภาพที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(สาขาที่ 15) (30 พ.ย. 59 : 10.07 น.) ด่วน


- สธ 0241/ว 635 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุม (30 พ.ย. 59 : 10.10 น.) ด่วน


- สธ 0241/ว 631 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 (24 พ.ย. 59 : 11.36 น.) ด่วนมาก


- สธ 0241/ว 627 ลว. 21 พฤศจิกายน 2559 ขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานหลักระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (21 พ.ย. 59 : 10.57 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 624 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (18 พ.ย. 59 : 17.35 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 613 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 พ.ย. 59 : 17.26 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 612 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 ขอความร่วมมือรายงานการสนับสนุนให้ชาวนาจำหน่ายข้าวในสถานบริการ (12 พ.ย. 59 : 19.03 น.) ด่วนที่สุด

Download แบบฟอร์มรายงานการสนับสนุนให้ชาวนาจำหน่ายข้าวในสถานบริการ


- สธ 0241/ว 611 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 การบริหารตำแหน่งว่างของข้าราชการ (11 พ.ย. 59 : 18.58 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 607 ลว. 9 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน และพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (10 พ.ย. 59 : 09.58 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 605 ลว. 8 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 5 ราชบุรีร่วมกับสปสช. (8 พ.ย. 59 : 14.19 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 603 ลว. 7 พฤศจิกายน 2559 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8 พ.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 600 ลว. 4 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (4 พ.ย. 59 : 18.02 น.) ด่วนที่สุด


Download ไฟล์นำเสนอประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 3 พ.ย. 59


Download ไฟล์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการปี 2560 วันที่ 2 พ.ย. 59


- สธ 0241/ว 595 ลว. 1 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 (1 พ.ย. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 594 ลว. 1 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการปี 2560 (1 พ.ย. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0228.04/32614 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ประชุมวิชาการ Cadiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล (1 พ.ย. 59 : 10.20 น.)


- สธ 0203/ว 33079 ลว. 19 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 พ.ย. 59 : 10.20 น.)


- สธ 0241/ว 592 ลว. 28 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (31 ต.ค. 59 : 13.40 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 591 ลว. 28 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2560 (30 ต.ค. 59 : 23.10 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 589 ลว. 26 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (30 ต.ค. 59 : 23.08 น.) ด่วนที่สุด


-เอกสารคำอธิบายแบบฟอร์มจัดทำแผน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

- ตัวอย่างแบบฟอร์มทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559


- การจัดทำแผนกำหนดยุทธศาสตร์ เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาฯ 2560 เขตสุขภาพที่ 5 โดย นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 583 ลว. 25 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (25 ต.ค. 59 : 11.45 น.) ด่วนที่สุด Download เอกสารแนบ

(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 582 ลว. 20 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ครั้งที่ 7 และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 (25 ต.ค. 59 : 11.40 น.) ด่วนที่สุด


- Final ยุทธศาสตร์ 20 ปี (22 ต.ค. 59 : 12.15 น.)


- สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 60 (22 ต.ค. 59 : 12.15 น.)


- Download ไฟล์แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 - 2565 (20 ต.ค. 59 : 16.15 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 10/2559 (20 ต.ค. 59 : 12.55 น.)


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 9/2559 (19 ต.ค. 59 : 20.11 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ รพ.นครปฐม


- สธ 0241/ว 576 ลว. 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจ ท่านสธน.และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 (18 ต.ค. 59 : 17.01 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0241/ว 576 ลว. 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจ เรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (18 ต.ค. 59 : 17.13 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0204.5/ว 2246 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับเขตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญท่านสธน.และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 (17 ต.ค. 59 : 13.54 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0204.5/ว 2246 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับเขตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (17 ต.ค. 59 : 13.57 น.) ด่วนที่สุด


- one page ตรวจราชการปีงบ 60 สาขาไต

- one page ตรวจราชการปีงบ 60 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

- นโยบายการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด

-ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด

- แนวทางการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด


- สธ 0241/ว 569 ลว. 11 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2559" เละขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานดีเด่น (14 ต.ค. 59 : 11.52 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ รพ.ราชบุรี


- สธ 0204.5/ว 1096 ลว. 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 (12 ต.ค. 59 : 23.30 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 563 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามภารกิจ (12 ต.ค. 59 : 10.50 น.) เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- สธ 0241/ว 563 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามภารกิจ (12 ต.ค. 59 : 10.50 น.) เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- Download แบบฟอร์ม


- สธ 0241/ว 559 ลว. 7 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามกำกับงานตามแนวทางนโยบายกระทรวง ปี 2560 คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 (7 ต.ค. 59 : 17.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ รพ.นครปฐม


- สธ 0204.05/ว 1075 ลว. 4 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (4 ต.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด -> Download แบบตอบรับ


- สธ 0241/ว 551 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้ายโลก (World hospice and palliative care day 2016) (3 ต.ค. 59 : 16.32 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 550 ลว. 3 ตุลาคม 2559 รายงานความก้าวหน้าคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ และขยายเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ (3 ต.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 548 ลว. 3 ตุลาคม 2559 เป้าหมายการบำบัดผู้เสพติดยาเสพติด ประจำปี 2560 (3 ต.ค. 59 : 16.23 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0204.05/ว 1072 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0204.05/ว 1072 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 542 ลว. 28 กันยายน 2559 ขอให้กรอกแบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28 ก.ย. 59 : 15.05 น.) ด่วนที่สุด - Download เอกสารแนบ


- สธ 0241/ว 541 ลว. 28 กันยายน 2559 เชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (28 ก.ย. 59 : 15.00 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 539 ลว. 23 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster) (26 ก.ย. 59 : 10.36 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารไฟล์นำเสนอการประชุมรสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


- Download เอกสารไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559


- สธ 0241/ว 536 ลว. 20 กันยายน 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 4 (23 ก.ย. 59 : 10.52 น.) ด่วนที่สุด ::เอกสารแนบ::


- สธ 0241/ว 525 ลว. 19 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (19 ก.ย. 59 : 10.12 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0241/ว 526 ลว. 19 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (19 ก.ย. 59 : 10.12 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารแบบตอบรับและแบบฟอร์มจองห้องพัก


- Download เอกสารการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (รวมไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการ) (17 ก.ย. 59 : 14.34 น.) มาใหม่


- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (17 ก.ย. 59 : 11.55 น.)


- สธ 0204.05/10284 ลว. 13 กันยายน 2559 ขอให้จัดสรรปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข,งบสนับสนุนพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการ และงบบริการสร้างเสริมคุณภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 59 : 10.15 น.) ด่วนที่สุด - download เอกสารแนบ


- ที่ สธ 0241/ว 521 ลว. 13 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี (13 ก.ย. 59 : 10.25 น.)


- download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 (13 ก.ย. 59 : 15.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 517 ลว. 12 กันยายน 2559 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (13 ก.ย. 59 : 14.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 514 ลว. 6 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (9 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 513 ลว. 6 กันยายน 2559ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาอายุรกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (9 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 512 ลว. 6 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) และใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI) สำหรับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (7 ก.ย. 59 : 13.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 509 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 (6 ก.ย. 59 : 16.15 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 507 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขต 5 ครั้งที่ 4 (5 ก.ย. 59 : 11.47 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 506 ลว. 5 กันยายน 2559 หลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณของสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (5 ก.ย. 59 : 11.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 505 ลว. 5 กันยายน 2559 การยกระดับมาตรฐาการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 504 ลว. 5 กันยายน 2559 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีอุทกภัย (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 503 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอส่งข่าวการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของเขตสุขพที 5 (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 502 ลว. 5 กันยายน 2559 ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล (5 ก.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 501 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.ย. 59 : 18.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 498 ลว. 1 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (1 ก.ย. 59 : 14.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 496 ลว. 1 กันยายน 2559 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (1 ก.ย. 59 : 14.52 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 495 ลว. 31 สิงหาคม 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4 (1 ก.ย. 59 : 11.35 น.) - ดาวน์โหลดรายงาน


- ที่ สธ 0241/ว 451 ลว. 1-6 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามนิเทศประเมินผล ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 59 : 10.16 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 478 ลว. 24 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจักการด้สนการเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (31 ส.ค. 59 : 12.52 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 488 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ NCD Forum 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 487 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.)  ด่วนที่สุด Download


- ที่ สธ 0241/ว 486 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ ติดตามกากับการจัดส่งข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 489 ลว. 22 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (26 ส.ค. 59 : 15.15 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 485 ลว. 26 สิงหาคม 2559 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่5 ครั้งที่ 8/2559 เรื่องติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือกออกเขตสุขภาพที่ 5 (26 ส.ค. 59 : 15.12 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 477 ลว. 23 สิงหาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (24 ส.ค. 59 : 11.23 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 470 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 12.29 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 470 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 12.32 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 7/2559 (25 ส.ค. 59 : 07.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 479 ลว. 24 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 (24 ส.ค. 59 : 15.50 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 473 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ส่งผลงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (23 ส.ค. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 461 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 460 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.34 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์ข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยสำหรับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.39 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 466 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมติดตามการดำเนินงานการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 11.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 465 ลว. 19 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามการดำเนินงานการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (19 ส.ค. 59 : 14.29 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 459 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2559 (18 ส.ค. 59 : 13.27 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 457 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยบริการ (18 ส.ค. 59 : 10.37 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 454 ลว. 16 สิงหาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Surgical problems and respiratory distress in neonate : common disease and management (16 ส.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 452 ลว. 16 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 และทำ Trauma Audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (16 ส.ค. 59 : 15.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05 /ว 843 ลว. 5 สิงหาคม 2559 การขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ที่นำเข้าระบบ HDC (15 ส.ค. 59 : 10.03 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 411 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่) เขตสุขภาพที่ 5 (16 ส.ค. 59 : 10.49 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 447 ลว. 11 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2559 "เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์" (15 ส.ค. 59 : 09.44 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 416 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5" (9 ส.ค. 59 : 20.58 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 427 ลว. 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานของคณะแพทย์ที่ปรึกษาด้านดารรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 (9 ส.ค. 59 : 12.12 น.) มาใหม่


- สธ 0241/ว 423 ลว. 8 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (8 ส.ค. 59 : 14.30 น.)


- สธ 0241/ว 415 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบนมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดภาวะเร่งด่วน(Acute care) (8 ส.ค. 59 : 9.11 น.)


- ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเขตบริการสุขภาพที่ 5 สาขาอุบัติเหตุ ปี 2559 (4 ส.ค. 59 : 15.11 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 408 ลว. 3 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ระดับเขต ครั้งที่ 3 ปี 2559 (3 ส.ค. 59 : 09.37 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 400 ลว. 1 สิงหาคม 2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Advance Trauma Life Support : ATLS) (2 ส.ค. 59 : 11.42 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดเพชรบุรี (2 ส.ค. 59 : 11.21 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 382 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีอุทกภัย (2 ส.ค. 59 : 11.19 น.)


- ที่ สธ 0204.05 /ว 782 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ของเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ นพ.สสจ. (28 ก.ค. 59 : 11.35 น.) 

- ที่ สธ 0204.05 / ว782 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ของเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ ผอ.รพศ./รพท. (28 ก.ค. 59 : 11.35 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว381 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 59 : 11.25 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว380 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญอบรมการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 59 : 11.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว379 ว. 26 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (27 ก.ค. 59 : 9.32น.)


- ที่ สธ 0241 / ว370 ว. 21 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 (25 ก.ค. 59 : 14.10น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดสมุทรสาคร (25 ก.ค. 59 : 10.40 น.) มาใหม่


- Download slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (25 ก.ค. 59 : 10.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว369 ลว. 21 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม “ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5" ระยะที่ 2 (21 ก.ค. 59 : 16.09 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว367 ลว. 21 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2559 ของเขตสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 59 : 13.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่เอกสารประกอบการประชุม CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ และการอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (20 ก.ค. 59 : 17.35 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว366 ลว. 15 กรกฎาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 เรียน คณะกรรมการ (15 ก.ค. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241 / ว366 ลว. 15 กรกฎาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 เรียน ผอ.ศูนย์วิชาการ (15 ก.ค. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 /ว 361 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ (12 ก.ค. 59 : 14.00 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0312 / 1888 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมศัลยแทพย์ในการให้เคมีบำบัด ให้ผู้สนใจส่งแบบตอบรับโดยตรงที่สถาบัน (15 ก.ค. 59 : 16.15 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว365 ลว. 14 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายฯ ระดับเขต (15 ก.ค. 59 : 11.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว362 ลว. 14 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 (14 ก.ค. 59 : 11.55 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 315 ลว. 21 มิถุนายน 2559 ขอส่งคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (22 มิ.ย. 59 : 13.04 น.) ด่วนที่สุด

- Download คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


- ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 8-31 กรกฏาคม 2559) มาใหม่


-ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน (12 ก.ค. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว359 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 (12 ก.ค. 59 : 10.55 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241 / ว360 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานคร กับเขตสุขภาพที่ 5(12 ก.ค. 59 : 10.55 น.) ด่วน


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดนครปฐม (8 ก.ค. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0204.05 / ว713 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมการวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 2) เรียน นพ. สสจ. (6 ก.ค. 59 : 15.35 น.)

- ที่ สธ 0204.05 / ว713 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมการวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 2) เรียน ผอ.รพศ/รพท. (6 ก.ค. 59 : 15.35 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว343 ลว. 4 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (6 ก.ค. 59 : 10.55 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดราชบุรี (5 ก.ค. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 / ว320 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่าย สร้างสุขภาพดีวิถีไทย เขตสุขภาพที่ 5 (4 กรกฎาคม 59 : 14.25 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว327 ลว. 29 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (29 มิ.ย. 59 : 16.25 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว326 ลว. 29 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิดเขตสุขภาพที่ 5 (29 มิ.ย. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว324 ลว. 28 มิถุนายน 2559 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของกระทรวงสาธารณสุข (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว323 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / 322 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาล ในระบบ Quality Service Clean (QSC) (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว293 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการ CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (28 มิ.ย. 59 : 09.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว292 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (28 มิ.ย. 59 : 09.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 298 ลว. 15 มิถุนายน 2559 แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดโค

รงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้สนวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (24 มิ.ย. 59 : 14.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว 318 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 (23 มิ.ย. 59 : 15.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 316 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (23 มิ

.ย. 59 : 09.10 น.) 


- Download slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 59 : 13.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว 309 ลว. 20 มิถุนายน 2559 เชิญประชุมติดตามนิเทศประเมินผล (22 มิ.ย. 59 : 10.30 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 312 ลว. 20 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการงบประมาณธาลัสซีเมีย (22 มิ.ย. 59 : 10.25 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (20 มิ.ย. 59 : 15.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 303 ลว. 16 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรเชี่ยวชาญด้านแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และค่ากลาง (16 มิ.ย. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ นพ.สสจ. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที 5 (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ ผอ.รพศ/รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ สสอ. และ ผู้เข้าร่วมประชุม (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 301 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมการทำยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (16 มิ.ย. 59 : 09.24 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 300 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และปฏิรูปด้านสาธารณสุขสำหรับกลุ่มสหวิชาชีพ (15 มิ.ย. 59 : 16.24 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559(15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 297 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรับ –ส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 5 (15 มิ.ย. 59 : 00.04 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 622 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบงาน ระดับเขต (13 มิ.ย. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 290 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (13 มิ.ย. 59 : 09.48 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ (10 มิ.ย. 59 : 9.10 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 287 ลว. 8 มิถุนายน 2559 การประเมินโรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อ (9 มิ.ย. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 286 ลว. 8 มิถุนายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี 2559 (9 มิ.ย. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดกาญจนบุรี (8 มิ.ย. 59 : 12.40 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0204/ว 1046 แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2559 (6 มิ.ย. 59 : 18.12 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 271 ลว. 2 มิถุนายน 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (3 มิ.ย. 59 : 16.59 น.) ด่วนมาก


- Download เอกสารบัญชีรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของสบรส. ปี 2559


- ที่ สธ 0241/ว 270 ลว. 2 มิถุนายน 2559 เร่งรัดการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 (3 มิ.ย. 59 : 09.37 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารข้อมูลแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 มาใหม่

 

- Download เอกสารผลงานประกวดในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 มาใหม่


- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มาใหม่


- ที่ สธ 0204.05/ว 564 ลว. 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมกำหนดประสบการณ์และทักษะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 (01 มิ.ย. 59 : 13.46 น.)

- ที่ สธ 0204.05/ว 564 ลว. 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมกำหนดประสบการณ์และทักษะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (01 มิ.ย. 59 : 13.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 268 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม (30 พ.ค. 59 : 16.03 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 265 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบ Sepsis Fast Track (27 พ.ค. 59 : 13.52 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 263 ลว. 26 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) ครั้งที่ 3/2559 (26 พ.ค. 59 : 22.02 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (26 พ.ค. 59 : 11.36 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 238 ลว. 20 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (24 พ.ค. 59 : 16.44 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 253 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ตามข้อสั่งการในข้อ 7 (24 พ.ค. 59 : 11.50 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 248 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 แจ้งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมระดับเขต ปีงบประมาณ 2559 (24 พ.ค. 59 : 11.50 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 247 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการ CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (24 พ.ค. 59 : 09.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 236 ลว. 20 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (23 พ.ค. 59 : 10.27 น.) ด่วนที่สุด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วันที่ 10 - 16 พ.ค. 2559 นี้ !!


ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการดีเด่นด้านต่างๆ ตามโครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (18 พ.ค. 59 : 09.29 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 234 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกาทางเลือด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (17 พ.ค. 59 : 16.24 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 232 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการการบริจาคอวัยวะ ในผู้ป่วยสมองตาย (16 พ.ค. 59 : 20.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 230 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการรวบรวมข้อมูลภาวะแทรกซ้อนทางไต (16 พ.ค. 59 : 11.34 น.) ด่วนที่สุด


- Download แบบฟอร์มใบงานที่ 2 Service Delivery ที่ใช้ประกอบการประชุมในวันที่ 13 พ.ค. 2559 มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 225 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 และขอเชิญประชุม (14 พ.ค. 59 : 10.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 220 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน (11 พ.ค. 59 : 09.36 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 216 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามงานและเตรียมการอบรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 215 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565 เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.23 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารแนบ การประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565


- ที่ สธ 0241/ว 214 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.20 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 212 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมการประชุมมหกรรมวิชาการ (9 พ.ค. 59 : 18.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 457 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ HDC เขตสุขภาพที่ 5 (9 พ.ค. 59 : 18.04 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์คู่มือและไฟล์ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 211 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือก ER ดีเด่นระดับเขต (3 พ.ค. 59 : 22.58 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริกาสุขภาพ (Service Plan) วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร (2 พ.ค. 59 : 23.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 209 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (2 พ.ค. 59 : 23.52 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 207 ลว. 29 เมษายน 2559 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดมหกรรมงานวิจัย แห่งเครือข่ายสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2559 (29 เม.ย. 59 : 10.05 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 205 ลว. 27 เมษายน 2559 แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก (27 เม.ย. 59 : 22.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 203 ลว. 27 เมษายน 2559 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไทย เพิ่มเติม (27 เม.ย. 59 : 22.44 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 202 ลว. 27 เมษายน 2559 ประชุมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (27 เม.ย. 59 : 22.38 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 204 ลว. 27 เมษายน 2559 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (27 เม.ย. 59 : 21.17 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 199 ลว. 27 เมษายน 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็ง (27 เม.ย. 59 : 21.15 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 198 ลว. 26 เมษายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 - 2565 (27 เม.ย. 59 : 17.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 194 ลว. 25 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (27 เม.ย. 59 : 17.15 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 197 ลว. 25 เมษายน 2559 ขอขยายเวลาการส่งประกวดผลงานวิชาการ และการสมัครเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 59 : 21.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 193 ลว. 22 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญา ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 59 : 13.08 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 190 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์และแบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 (22 เม.ย. 59 : 12.54 น.)

- Download แบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ Service Plan สาาออร์โธปิดิกส์ มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 188 ลว. 20 เมษายน 2559 การติดตามการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (21 เม.ย. 59 : 14.59 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 186 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน" (21 เม.ย. 59 : 14.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 185 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต เขตสุขภาพที่ 5 (21 เม.ย. 59 : 14.32 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 182 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมร่วมออกแบบและพัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (21 เม.ย. 59 : 14.13 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 179 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยเข้าประกวดในเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 3 (The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum) (21 เม.ย. 59 : 14.07 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 177 ลว. 19 เมษายน 2559 ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 (21 เม.ย. 59 : 11.39 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 168 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (11 เม.ย. 59 : 09.28 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมประชุมและแบบจองห้องพักสำหรับประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download ไฟล์นำเสนอเรื่องปัญหาของข้อมูลในระบบ HDC นำเสนอโดย นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 11.26 น.) มาใหม่


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 10.53 น.) มาใหม่


- Download ไฟล์ข้อมูลรายละอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด (กรุณาส่งข้อมูลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และขอความร่วมมือส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 8 เมษายน 2559)


- ที่ สธ 0241/ว 166 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการตรวจคัดกรองภาวะโรคไตเรื้อรังทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย. 59 : 09.32 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 165 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย. 59 : 09.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2559 (8 เม.ย. 59 : 09.22 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 161 ลว. 5 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างหน่วยงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (6 เม.ย. 59 : 19.18 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 162 ลว. 5 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (6 เม.ย. 59 : 19.18 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2559 เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 157 ลว. 4 เมษายน 2559 แจ้งทิศทางการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในภูมิภาค (4 เม.ย. 59 : 23.51 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5) (4 เม.ย. 59 : 12.02 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน ศูนย์วิชาการและวิทยาลัยพยาบาล) (4 เม.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 155 ลว. 1 เมษายน 2559 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศให้การระบาดของโรคโปลิโอเป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินระดับชาติ (National Public Health Emergency) การระบาดของโปลิโอในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์และมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย (4 เม.ย. 59 : 08.36 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 154 ลว. 1 เมษายน 2559 การสำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข (4 เม.ย. 59 : 08.34 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 153 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (4 เม.ย. 59 : 08.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 152 ลว. 1 เมษายน 2559 การดำเนินการการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ยาเสพติด ประจำปี 2559 (4 เม.ย. 59 : 08.30 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 142 ลว. 25 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมวางแผนการพัฒนาบริการในเขตสุขภาพที่ 5 (1 เม.ย. 59 : 16.55 น.)


- กำหนดการ โครงการอบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน Service Plan (eye nurses) เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 มาใหม่ !

- ที่ สธ 0241/ว 121 ลว. 15 มีนาคม 2559 ขออนุมัติให้พยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยจักษุ (eye nurse) เขตสุขภาพที่ 5 (16 มี.ค. 59 : 13.42 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 147 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอรายชื่อผู้บริหารการบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต (Chief integrated program officer : CIPO) ระดับจังหวัด (28 มี.ค. 59 : 15.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 144 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ได้กำหนดประชุมคณะกรรมกรพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (28 มี.ค. 59 : 15.05 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 143 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (28 มี.ค. 59 : 15.00 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 132 ลว. 21 มีนาคม 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) เขตสุขภาพที่ 5 (22 มี.ค. 59 : 10.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 125 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา (MDR – TB) เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค. 59 : 11.30 น.) ด่วนมาก

- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2844/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค. 59 : 11.24 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 124 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมเยี่ยมนิเทศการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยาบาลชะอำ (17 มี.ค. 59 : 15.57 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 123 ลว. 17 มีนาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 (17 มี.ค. 59 : 15.55 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559


- ที่ สธ 0241/ว 113 ลว. 14 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาศุนย์รับบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (14 มี.ค. 59 : 19.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 105 ลว. 10 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานที่แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (14 มี.ค. 59 : 16.36 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 107 ลว. 11 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาการตรวจคัดกรองภาวะโรคไตเรื้อรังทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559 (11 มี.ค. 59 : 16.47 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 106 ลว. 11 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5" ในเดือนพฤษภาคม 2559 (11 มี.ค. 59 : 16.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 104 ลว. 10 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (11 มี.ค. 59 : 16.42 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 100 ลว. 8 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (11 มี.ค. 59 : 17.09 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 94 ลว. 2 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.42 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 97 ลว. 3 มีนาคม 2559 ขอสำรวจข้อมูลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ( 4 มี.ค. 59 : 11.38 น.) ด่วนที่สุด

- Download แบบฟอร์มบันทึกสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย


- ที่ สธ 0204.05/ว 229 ลว. 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 8 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.19 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 232 ลว. 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.17 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 93 ลว. 1 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (1 มี.ค. 59 : 16.24 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 90 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (1 มี.ค. 59 : 11.27 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสาคร (29 ก.พ. 59 : 09.33 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 91 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.พ. 59 : 09.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- ที่ สธ 0241/ว 84 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (23 ก.พ. 59 : 17.50 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 83 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอส่งประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23 ก.พ. 59 : 17.45 น.) ด่วน


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสงคราม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 1/2559


- ที่ สธ 0241/ว 81 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 79 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.41 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 77 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (19 ก.พ. 59 : 10.06 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 76 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 11.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 75 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.4ถ น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 70 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.44 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและแบบเสนอผลงาน (16 ก.พ. 59 : 14.58 น.)

- ที่ สธ 0232/ว 262 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 71 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 64 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (16 ก.พ. 59 : 10.03 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดนครปฐม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี 12 ก.พ. 2559 (12 ก.พ. 59 : 15.11 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 53 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.) >> แผนที่โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) Click ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 52 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งมาตรการเข้มข้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 60 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิคโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 15.07 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 58 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) (10 ก.พ. 59 : 15.06 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 56 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 54 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 151 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 10.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 51 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งอนุมัติแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพ และส่งแนวทางการบริหารงบประมาณงบ เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 15.09 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 49 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2559 การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการ ปฏิบัติงานฯ (track 3) ปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 11.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 47 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหอ่อนแรงเฉียบพลัน (2 ก.พ. 59 : 15.16 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 46 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้โดยทีมหมอครอบครัว” (2 ก.พ. 59 : 15.14 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 48 ลว. 29 มกราคม 2559 การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204/ว 182 ลว. 29 มกราคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เฉพาะจังหวัดนครปฐม (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสุพรรณบุรี (1 ก.พ. 59 : 13.48 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 120 ลว. 28 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อใน เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 14.05 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 40 ลว. 28 มกราคม 2559 การสรรหาผู้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น ประจำปี 2559 (29 ม.ค. 59 : 14.03 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี 22 ม.ค. 2559 (25 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (25 ม.ค. 59 : 09.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 34 ลว. 21 มกราคม 2559 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559 (21 ม.ค. 59 : 14.28 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 31 ลว. 19 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมผู้ประสานกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (20 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี 15 ม.ค. 2559


- ที่ สธ 0241/ว 26 ลว. 15 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 59 : 14.21 น.) ด่วนมาก


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี (14 ม.ค. 59 : 17.48 น.)


- รูปเล่ม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 (14 ม.ค. 59 : 16.21 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี (14 ม.ค. 59 : 10.12 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอ แนวทางการตรวจราชการของวันที่ 13 ม.ค. 2559 (14 ม.ค. 59 : 16.15 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 12 ลว. 7 มกราคม 2559 แจ้งแนวทางการนิเทศสาขาปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม (DHS) ในการตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 5 (7 ม.ค. 59 : 14.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 9 ลว. 6 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (7 ม.ค. 59 : 14.18 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 6 ลว. 5 มกราคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)  ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 3 ลว. 4 มกราคม 2559 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 2 ลว. 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (5 ม.ค. 59 : 11.00 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 1 ลว. 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ (5 ม.ค. 59 : 10.00 น.) ด่วนที่สุด

>>  Download ไฟล์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ


กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form