ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการาจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์ประเทศไทย 4.0

ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

House Model (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) [PDF File] [WORD File]

Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข [PDF File] [Power Point File]

กำหนดการประชุม [PDF File] [WORD File]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี

(พ.ศ. 2560 - 2569) [PDF File]

ใบงาน

Action Plan

เอกสารประกอบ: 1) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เอกสารประกอบ: 2) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Brochure ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 [PDF File] [PNG1] [PNG2]

ประเด็นในการประชุม

 

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form