กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
inspec1111

รายละเอียดกำหนดการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 

Download เอกสารแจ้งแนวทางรายงานผลตรวจราชการปี 2561 

Download เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2561

Download เอกสารการตรวจราชการและการกำกับติดตามนโยบายสำคัญปี 2561

รายละเอียดกำหนดการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2560 

 Download เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบ 2/2560 รวม 5 คณะ เขตสุขภาพที่ 5

 Download เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดกาญจนบุรี

Download ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี
Download เอกสารรูปเล่มตรวจราชการ รพ.พหลฯ จังหวัดกาญจนบุรี
Download เอกสารรูปเล่มการตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี 
Download ไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan ในภาพรวมจังหวัดกาญจนบุรี
Download ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการ 5 คณะ จังหวัดกาญจนบุรี

2. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดสุพรรณบุรี

Download ไฟล์เล่มรับตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี รอบที่ 2 ปี2560 ในส่วนของ สสจ.
Download ไฟล์เล่มรับตรวจราชการ Service plan จังหวัดสุพรรณบุรี

3. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดสมุทรสงคราม
4. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดราชบุรี
5.  กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดนครปฐม
6. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดสมุทรสาคร
7. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดเพชรบุรี
8. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2/2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

รายละเอียดกำหนดการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 

1. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสมุทรสงคราม

Download สรุปการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม

2. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสุพรรณบุรี

Download สรุปการตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี

3. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดนครปฐม

Download สรุปการตรวจราชการ จังหวัดนครปฐม

4. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดราชบุรี

Download สรุปการตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี

5. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสมุทรสาคร

Download สรุปการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร

6. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดเพชรบุรี

7. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดกาญจนบุรี

8. กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 >>Download อกสารสรุปผลตรวจราชการรอบที่ 1/2560 : ประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะ

 >>Download สรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 

รายละเอียดกำหนดการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2559 

รายละเอียดกำหนดการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2559  


หนังสือราชการเกี่ยวกับงานตรวจราชการ

- ที่ สธ 0204/ว 1046 แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2559 (6 มิ.ย. 59 : 18.12 น.)

 - ที่ สธ 0204/ว 182 ลว 29 มกราคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เฉพาะจังหวัดนครปฐม

 - สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

 - ที่ สธ 0204/ว 1137 ลว. 29 ธ.ค. 59 แจ้งกำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2559

 - ที่ สธ 0241/ว 689 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจราชการและนิเทศงาน

 


กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form