วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 5 (EOC) ต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์โกเมน คงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (ผู้แทน PM CD เขตสุขภาพที่ 5) รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบ EOC ทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ฯ โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกให้มีจำนวนผู้ป่วยลดลง และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม

INFO 20.3.62