วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์ อาจารย์ชูเกียรติ แซ่ตั้ง คณะกรรมการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด เรื่อง ระบบการให้บริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด โครงสร้างอาคารที่จะจัดบริการ และบทบาทการพัฒนางานในอนาคต โดยมี นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์สมเกียรติ ตั้งใจรักการดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เวลา 12.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสม ลดความแออัดในการให้บริการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และให้ประชาชนอำเภอสามร้อยยอดและอำเภอข้างเคียงได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพ

INFO 12.3.62