วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน และห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเวลา 13.00 น. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทีมเจ้าหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งคณะผู้นิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการฯ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence) คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) และคณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (People and Governance Excellence)

INFO 8.3.62