วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ทีมเจ้าหน้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้นิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 ภาพรวมจังหวัด รวมทั้งรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

INFO 7.3.62