วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ ห้องแผนไทย และสวนสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน และห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เวลา 10.20 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ณ ห้องส่งเสริมสุขภาพ และห้องตรวจพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดเหนือ และเวลา 13.00 น. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และทีมเจ้าหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งคณะผู้นิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการฯ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence) คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) และคณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (People and Governance Excellence)

INFO 1.3.62