การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโซน B ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

1

2

 3

4

5

6

7