นพ.สุขุม กล่าวว่า จะดำเนินการตามแผนงานอย่างเร่งด่วน โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการสำรวจ ออกแบบ วางระบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณในปีที่ผ่านมาตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสำรวจเสนอขึ้นมาในการซ่อมแซมปรับปรุงและวางแนวทางในการป้องกันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันทีและให้แล้วเสร็จเพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านพักและศักยภาพของสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

New18 ภาพ/ข่าว

2821219 1024x768

ct 20181009053344452

2821761 1024x768

2821415 1024x768

2821416 800x445

2821417 1024x768