ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งสายวิ่งภาคตะวันตก ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้อำนวยการสายวิ่งภาคตะวันตก เป็นประธาน