การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขาวัง โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ เป็นประธานการประชุม

photo: JT Photography

1245842

1245841

1245843

1245844

1245845

1245846

1245847