การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ เป็นประธานการประชุม

 photo: JT Photography

124557454

32514545245

354758378542255

4524787447858254

4524787447858277

4524787447858288