การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2561  วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 9 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

r1

r2

r6

r5

r3