เขตสุขภาพที่ 4,5,13 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยกลไก "เขตสุขภาพ"

ประจำปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 : ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน

และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

IMG 0317

IMG 0290


IMG 0320

IMG 0339

IMG 0347

IMG 0372


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 : ศึกษาดูงาน "ระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง" ณ จังหวัดหนองคาย

โดยมีผู้บริหารและคณะจากเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมทีมเขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

"ระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง" 

 IMG 0433

IMG 0436IMG 0505IMG 0523IMG 0567