การลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. นอกสถาานที่อย่างเป็นทางการ ภาคกลางตอนบน
ของ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาพร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร


S 130515080

 

S 130515081

 

S 130515090

 

S 130515091

 

S 130515092

 

S 130515093