การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายโชคชัย เดชอมรธัญ)
และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 4
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ จังหวัดนครปฐม

S 130515069

S 130515070
โดยมี นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕
ให้เข้าร่วมการตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมทั้งติดตามงาน/โครงการ

S 130515072

 

S 130515073