การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

IMG 4589

 

IMG 4600

 

IMG 4607

 

IMG 4608

 

IMG 45954 tile