การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง
วันที่ 29 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

S 124674096

 

S 124674097

 

S 124674098

 

S 124674099

 

S 124674100