โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกำลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

 

คณะกรรมการ CHRO เขตสุขภาพที่ 5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกำลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
ให้กับผู้รับผิดชอบงานกำลังคนที่ปฏิบัติใน สสจ. รพศ. รพท. และ รพช. ทุกแห่ง

S 124379147

S 124379149

 

6761568257308

 

S 124379151

 

S 124379152