การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง
วันที่ 25 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


S 124280939

S 124280872

 

S 124280873

 

S 124280874

 

S 124280875