การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์)
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

S 123150341

S 123150342

S 123150344

S 123150345