การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์)
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

S 123101299

S 123101300

S 123101301

S 123101302