โครงการถอดบทเรียนของผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพฯ
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3
โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

S 123052090

S 123052091 888

S 123052092

S 123052093

S 123052094

S 123052096

S 123052101

S 123052095

S 123101330