การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

IMG 1575

IMG 1577

IMG 1592

IMG 1604 tile

IMG 1637 tile

IMG 1600