การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

S 122871825

S 122871826

S 122871827

S 122871828

S 122871829

S 12287183022