การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2560
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพระพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

S 122830900

S 122830901
S 122830903
S 122830904
S 122830905