การประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2
เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

S 122830894

S 122830895

S 122830896

 S 122830928

S 122830897

S 122830898

S 122830899

S 122830929