โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 122388498

S 122388499

 

S 122388500

 

S 122388501

 

S 122388502

 

S 122388503