พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 
โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 

IMG 1054พิธีเปิดการใช้งานตู้KIOSK โรงพยาบาลโพธาราม ณ บริเวณจุดบริการประชาชน ชั้น 1 โรงพยาบาลโพธาราม

IMG 1080  จากนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ โดยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project)
เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน
หรือ Digital Government Transformation โดยการพัฒนาระบบสนับสนุน
งานบริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พุทธศักราช 2558 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
จึงจัดให้มีตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถ
ใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ ได้
 

IMG 1067

    และเพื่อเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึง
ได้ประสานงานกับเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อพัฒนาโครงการนำร่อง โดยการติดตั้งตู้
KIOSK ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 ภายใต้การดำเนินงานโดยความร่วมมือของคณะทำงานร่วมจากทั้ง 2 ฝ่าย ที่มีการร่วมประชุมวิเคราะห์ระบบ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกำหนดแผนการติดตั้งตู้ KIOSK ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้ง
เรียบร้อยไปแล้ว จำนวน 9 โรงพยาบาล โดยคาดว่าส่วนที่เหลือ จะสามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นอกจากนี้ 
จะพิจารณา
ความร่วมมือเพื่อขยายให้มีการติดตั้งตู้
KIOSK ในระดับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ต่อไปในอนาคต 

IMG 1108

กล่าวสรุปความเป็นมาและการดำเนินการเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK  
ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์กับเขตสุขภาพที่ 5
โดย เภสัชกร อุดมโชค สมหวัง หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5

IMG 1109
IMG 1114

IMG 1124rrrr