การประชุมตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4
นายไพโรจน์ อาจรักษา
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี

S 122159168

 

S 122159170

 

S 122159171

 

S 122159172

 

S 122159173