คำสั่ง

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5 (20 ก.พ. ุจ : 16.19 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 88 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 615 ลว. 20 พฤศจิกายน 2558 ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคดื้อยา(MDR-TB) เขตสุขภาพที่ 5 (23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2380/2558 ลว. 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานเขตสุขภาพที่ 5 (8 ต.ค. 58 : 15.30 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2368/2558 ลว. 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 5 (8 ต.ค. 58 : 18.26 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2379/2558 ลว. 5 ตุลาคม 2558 เรื่อง คณะทำงานร่วมวิเคราะห์สถานะสุขภาพและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ต.ค. 58 : 18.24 น.)


ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter