เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตดังนี้
MapRegion555
MapRegion5
 

ลักษณะภูมิประเทศ เขตสุขภาพที่ 5
            ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 5 มีความหลากหลายของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม)
พื้นที่ราบสูง (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี)
พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม)
และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาตะนาวศรี

เขตสุขภาพที่ 5  มีพื้นที่รวม 46,088.059   ตารางกิโลเมตร   
             เขตสุขภาพที่ 5 มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  62 อำเภอ   635 ตำบล  590 ชุมชน  5,581 หมู่บ้าน  202 เทศบาล 487 อบต. 


2018 03 29 15 19 16

MapRegion5

 

MapRegion5

 

MapRegion5

 
  สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 5  

map


map

map


ข้อมูลสถานะสุขภาพ

map

map

map

map


 06032561

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter