เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี,
จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม
และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตดังนี้
                        ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดตาก, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดชัยนาท
                        ทิศใต้             ติดต่อกับ  จังหวัดชุมพร
                        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
                        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ประเทศเมียนมาร์
 
MapRegion5
 

ลักษณะภูมิประเทศ เขตสุขภาพที่ 5
            ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 5 มีความหลากหลายของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม)
พื้นที่ราบสูง (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี)
พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม)
และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาตะนาวศรี

เขตสุขภาพที่ 5  มีพื้นที่รวม 46,088.059   ตารางกิโลเมตร   
             เขตสุขภาพที่ 5 มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  62 อำเภอ   635 ตำบล  590 ชุมชน  5,581 หมู่บ้าน  202 เทศบาล 487 อบต. 

map 

ข้อมูลประชากร เขตสุขภาพที่ 5
               มีประชากรรวม  5,279,484  คน แยกเป็นชาย  2,576,096 คน   และเป็นหญิง 2,703,388 คน
map

 

people
 
 สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 5  มีจำนวนทั้งสิ้น 1,060 แห่ง  
               สถานบริการระดับ  A , S , M1                จำนวน       16  แห่ง 
                                           M2 , F1 , F2 , F3        จำนวน       51  แห่ง 
                                                   PCC                   จำนวน       61  แห่ง 
                                                   ศสม.                  จำนวน       19  แห่ง
                                                  รพ.สต.                จำนวน     913  แห่ง 
 

map

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5