ติดต่อหน่วยงานภายในเขตสุขภาพที่ 5

 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 035-454-069 035-454-067
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 035-521-966,961 035-521-939
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง 035-530-274 035-530-274
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช 035-578-015 035-508-628 ต่อ 112
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 035-571-020 035-504-044
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ 035-581-044 035-548-067
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า 035-587-315 035-587-322
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง 035-551-438 035-551-420 ต่อ 806
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ 035-591-239 035-591-290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง 035-595-036 035-509-097
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ 035-577-113 035-577-198
     
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (รพศ.) 035-514-999 035-514-909
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (รพท.) 035-531-077 035-531-189
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (รพช.) 035-578-032-3 035-508-615
โรงพยาบาลสามชุก (รพช.) 035-571-492 035-571-092
โรงพยาบาลศรีประจันต์ (รพช.) 035-581-749-50 035-581-204
โรงพยาบาลบางปลาม้า (รพช.) 035-400-578 035-400-578 ต่อ 191
โรงพยาบาลอู่ทอง (รพช.) 035-551-422 035-565-470
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ (รพช.) 035-591-032 035-507-510
โรงพยาบาลด่านช้าง (รพช.) 035-595-032 035-509-433
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ (รพช.) 035-577-068 035-577-068
 
จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 034-622-982-3 034-511-734
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี 034-564-276 034-564-273
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค 034-591-060 034-591-060
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย 034-581-021 034-581-021
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ 034-597-013 034-597-013
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา 034-541-884 034-541-884
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง 034-612-507 034-612-507
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ 034-599-122 034-599-122
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี 034-595-035 034-595-035
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน 034-579-013 034-579-013
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ 034-576-120 034-576-120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย 034-642-260 034-642-260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ 034-645-066 034-645-066
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา 034-650-007 034-650-007
     
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (รพท.) 034-622-999 ต่อ 1005 034-511-507
โรงพยาบาลมะการักษ์ (รพท.) 034-541-115 034-541-115
โรงพยาบาลไทรโยค (รพช.) 034-591-300 , 034 034-591-302
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช (รพช.) 034-516-133 034-516-134
โรงพยาบาลบ่อพลอย (รพช.) 034-581-139, 034-628-529 034-581-160
โรงพยาบาลท่ากระดาน (รพช.) 034-531-524-5 034-531-526
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ (รพช.) 034-597-111 034-597-069
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (รพช.) 034-611-044, 034-626-268 034-613-489
โรงพยาบาลทองผาภูมิ (รพช.) 034-599-601-6, 034-599-489 034-599-097
โรงพยาบาลสังขละบุรี (รพช.) 034-595-030, 058 034-595-538
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน (รพช.) 034-630-409 ต่อ 102 034-630-407
โรงพยาบาลเลาขวัญ (รพช.) 034-576-157, 050 034-576-050
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย (รพช.) 034-642-347-8 034-642-102
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (รพช.) 034-675-042
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รพช.) 034-526-241-3 034-650-051
 
จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 032-326-268-71 032-325-225
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี 032-300-130 032-300-130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง 032-261-049 032-261-049
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง 032-395-155, 383 032-395-155
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก 032-248-091-2 032-248-092
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง 032-201-437 032-201-437
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 032-381-229 032-383-719
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม 032-232-557 032-232-557
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ 032-281-162 032-281-162
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง 032-399-302 032-399-302
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา 032-721-071 032-721-017
     
โรงพยาบาลราชบุรี (รพศ.) 032-321-822, 032-719-600 032-321-825
โรงพยาบาลบ้านโป่ง (รพท.) 032-211-408 032-211-766
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (รพท.) 032-246-016 032-246-020
โรงพยาบาลโพธาราม (รพท.) 032-355-300-9 032-233-590
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง (รพช.) 032-362-662-4 032-362-665
โรงพยาบาลสวนผึ้ง (รพช.) 032-364-504, 032-364-496-8 032-364-503
โรงพยาบาลบางแพ (รพช.) 032-381-148 032-383-020
โรงพยาบาลปากท่อ (รพช.) 032-281-585, 032-358-258-9 032-281-585
โรงพยาบาลวัดเพลง (รพช.) 032-399-290 ต่อ 127 032-398-067
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน (รพช.) 032-305-096-103 ต่อ 135 032-397-112
โรงพยาบาลบ้านคา (รพช.) 032-721-017 032-721-017
 
จังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 034-213-279-80 034-251-550
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม 034-243-035 034-243-035
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน 034-322-690, 034-326-949 034-322-690
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน 034-351-241 034-352-877
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน 034-391-118 034-301-510
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม 034-381-120 034-371-099
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี 034-331-110 034-338-860
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล 02-441-0769 02-441-0769
     
โรงพยาบาลนครปฐม (รพศ.) 034-251-552 034-251-553
โรงพยาบาลสามพราน (รพช.) 034-311-021 034-311-021 ต่อ 110
โรงพยาบาลนครชัยศรี (รพช.) 034-331-156 034-331-030
โรงพยาบาลบางเลน (รพช.) 034-391-126, 129 034-234-797 ต่อ 55
โรงพยาบาลกำแพงแสน (รพช.) 034-281-686-7 034-281-686-7
โรงพยาบาลดอนตูม (รพช.) 034-238-516, 034-381-768 034-381-465
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (รพช.) 034-277-085-8 ต่อ 121 034-389-554-6
โรงพยาบาลห้วยพลู (รพช.) 034-239-432, 571 034-389-230
โรงพยาบาลพุทธมณฑล (รพช.) 02-444-6032-33 02-444-6035
 
จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 034-711-571 034-711-124
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 034-711-081 034-711-081
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา 034-751-225 034-751-225
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที 034-761-907 034-761-907
     
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (รพท.) 034-711-490 034-714-200
โรงพยาบาลอัมพวา (รพช.) 034-751-846 034-751-847
โรงพยาบาลนภาลัย (รพช.) 034-761-476 034-761-478
 
จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 034-413-920 034-412-087
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร 034-412-011 034-412-011
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว 034-481-465 034-481-465
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน 034-473-552 034-473-552
     
โรงพยาบาลสมุทรสาคร (รพท.) 034-837-382 034-411-488
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
034-480-901 034-482-832
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (รพท.) 034-471-466-7 034-473-388
 
จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 032-425-100 032-425-286
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี 032-471-163 032-471-163
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย 032-439-545 032-439-694
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง 032-461-549 032-461-549
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ 032-471-163 032-471-163
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด 032-491-305 032-491-305
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม 032-481-147 032-483-058
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง 032-494-014 032-494-014
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน 032-459-281-2 032-459-282
     
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (รพท.) 032-401-251-7 032-425-205
โรงพยาบาลเขาย้อย (รพช.) 032-562-503 032-562-200
โรงพยาบาลท่ายาง (รพช.) 032-461-100 032-461-025
โรงพยาบาลชะอำ (รพช.) 032-471-007 032-471-666
โรงพยาบาลบ้านลาด (รพช.) 032-491-051 032-491-242
โรงพยาบาลบ้านแหลม (รพช.) 032-481-146 032-481-145
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง (รพช.) 032-494-088-9 032-494-353
โรงพยาบาลแก่งกระจาน (รพช.) 032-459-091 032-459-258
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-550-885 032-602-002
     
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-601-712 032-601-712
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน 032-561-244-5 032-516-245
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี 032-622-066 032-622-066
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี 032-681-709 032-681-709
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก 032-671-315 032-671-315
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน 032-691-286 032-691-286
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย 032-699-026 032-699-026
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด 032-689-200 032-689-200
     
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (รพท.) 032-601-060-4 032-611-079
โรงพยาบาลหัวหิน (รพท.) 032-520-421 , 032-547-351 032-547-350
โรงพยาบาลปราณบุรี (รพช.) 032-621-767 032-542-552
โรงพยาบาลกุยบุรี (รพช.) 032-681-108 032-681-109
โรงพยาบาลทับสะแก (รพช.) 032-546-481 032-546-482
โรงพยาบาลบางสะพาน (รพช.) 032-691-754-5 032-691-756
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย (รพช.) 032-558-185 032-699-025
โรงพยาบาลสามร้อยยอด (รพช.) 032-688-557-8 032-688-557

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter