สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3168/2551 โดยอาศัยอำนาจตามอนุสนธิแห่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1183/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551

                ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตตรวจราชการที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของผู้ตรวราชการกระทรวงสาธารณสุข
                สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 5 รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ,จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดราชบุรี ,จังหวัดนครปฐม  ,จังหวัดสมุทรสาคร ,จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีศูนย์วิชาการทีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ,โรงพยาบาลราชบุรี ,ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ,สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 5 ราชบุรี ,ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(ราชบุรี)

 

 

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter