หนังสือราชการ COO

 

- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (20 มิ.ย. 59 : 15.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559(15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด


- Download เอกสารผลงานประกวดในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 268 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม (30 พ.ค. 59 : 16.03 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 265 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบ Sepsis Fast Track (27 พ.ค. 59 : 13.52 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (26 พ.ค. 59 : 11.36 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 253 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ตามข้อสั่งการในข้อ 7 (24 พ.ค. 59 : 11.50 น.)


ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการดีเด่นด้านต่างๆ ตามโครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (18 พ.ค. 59 : 09.29 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 225 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 และขอเชิญประชุม (14 พ.ค. 59 : 10.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 223 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (12 พ.ค. 59 : 13.31 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 212 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมการประชุมมหกรรมวิชาการ (9 พ.ค. 59 : 18.32 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 207 ลว. 29 เมษายน 2559 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดมหกรรมงานวิจัย แห่งเครือข่ายสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2559 (29 เม.ย. 59 : 10.05 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 197 ลว. 25 เมษายน 2559 ขอขยายเวลาการส่งประกวดผลงานวิชาการ และการสมัครเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 59 : 21.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 179 ลว. 20 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยเข้าประกวดในเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 3 (The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum) (21 เม.ย. 59 : 14.07 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241/ว 168 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (11 เม.ย. 59 : 09.28 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมประชุมและแบบจองห้องพักสำหรับประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559


- Download ไฟล์นำเสนอเรื่องปัญหาของข้อมูลในระบบ HDC นำเสนอโดย นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 11.26 น.) มาใหม่


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2559 (9 เม.ย. 59 : 10.53 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 165 ลว. 8 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย. 59 : 09.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2559 (8 เม.ย. 59 : 09.22 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5) (4 เม.ย. 59 : 12.02 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 1 เมษายน 2559 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (เรียน ศูนย์วิชาการและวิทยาลัยพยาบาล) (4 เม.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 155 ลว. 1 เมษายน 2559 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศให้การระบาดของโรคโปลิโอเป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินระดับชาติ (National Public Health Emergency) การระบาดของโปลิโอในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์และมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย (4 เม.ย. 59 : 08.36 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 143 ลว. 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (28 มี.ค. 59 : 15.00 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559


- ที่ สธ 0241/ว 106 ลว. 11 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5" ในเดือนพฤษภาคม 2559 (11 มี.ค. 59 : 16.46 น.)


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- ที่ สธ 0241/ว 94 ลว. 2 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.42 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 1/2559


- ที่ สธ 0241/ว 79 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.41 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 71 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 48 ลว. 29 มกราคม 2559 การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (25 ม.ค. 59 : 09.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 26 ลว. 15 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 59 : 14.21 น.) ด่วนมาก


- ที่ สธ 0204.05/ว 1416 ลว. 22 ธันวาคม 2558 ขอเชิญประชุมสรุปผลจากการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 (25 ธ.ค. 58 :10.17 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 675 ลว. 18 ธันวาคม 2558 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (21 ธ.ค. 58: 12.49 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 661 ลว. 14 ธันวาคม 2558 การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (15 ธ.ค. 58: 10.18 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558


- ที่ สธ 0241/ว 651 ลว. 3 ธันวาคม 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558 (3 ธ.ค.58 : 13.59 น.)


- ที่ สธ 0241/ ว 639 ลว. 30 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ประะจำปี 2559 (EMS Rally) (30 พ.ย. 58 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 585 ลว. 10 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (EMS Rally) (10 พ.ย. 58 : 14.07 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 578 ลว. 5 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558 (6 พ.ย. 58 : 11.53 น.) ด่วนที่สุด

- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558


- ที่ สธ 0241/ว 525 ลว. 7 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558 (12 ต.ค. 58 : 10.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 7/2558


 

ปฏิทินสำหรับ COO

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter