หนังสือราชการ CHRO

-  สธ 0220.03/2886 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของแพทย์พี่เลี้ยง กรณีแพทย์พี่เลี้ยงลาออก จากการเป็นพี่เลี้ยง ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (27 ต.ค 60 : 15.57 น.) 

-  สธ 0230/ว 1150 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 (25 ต.ค 60 : 08.31 น.)

-  สธ 0230/ว 931 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทย์สภา ประจำปี 2561  (24 ส.ค 60 : 16.28 น.)

-  สธ 0230/ว 947 ลว 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกบรรจุ  (23 ส.ค 60 : 11 .18 น.)

-  สธ 0230 /ว 825 ลว 21 กรกฎาคม 2560 ขอความร่วมมือสำรวจความสูญเสียบุคลากร (1 ส.ค 60 : 15.45 น.)

-  Download แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำรวจความสูญเสียบุคลากร


-  ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (19 มิ.ย 60 : 13.56 น.)

-  สธ 0241/ ว 591 ลว 13 มิถุนายน 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 72-73 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 591 ลว 13 มิถุนายน 2560 Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 72-73 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 592 ลว 13 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” สายนักเรียนทุนรัฐบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2560 (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

-  สธ 0241/ ว 593 ลว 13 มิถุนายน 2560 ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน (13 มิ.ย 60 : 11.35 น.)

- คำสั่ง 1581/2560 ลว 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5  (13 มิ.ย. 60 : 09.42 น.)

- สธ 0241 / ว 545 ลว 5 มิถุนายน 2560 ขอให้ยืนยันข้อมุลการสำรวจความต้องการโควตานักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2561  (05 มิ.ย. 60 : 16.50 น.)

  - Download แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการโควตานักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 256(05 มิ.ย. 60 : 16.50 น.)


- สธ 0241/ ว 441 ลว 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 รอบที่ 2

- สธ 0241/ ว 242 ลว 16 มีนาคม 2560 ขอติดตามรายงานพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

- สธ 0241/ ว 133 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอส่งคำสั่งจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 5 และแต่งตั้งคณะกรรมการ


ปฏิทินสำหรับ CHRO

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter