หนังสือราชการ CFO

- หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (07 มี.ค 61 :08.41น.)  

-  รายงานผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quic  

- Slide แผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณพ.ศ 2561 เขตสุขภาพที่ 5  

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2560


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2559


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2558


- การขับเคลื่อนระบบการเงินการคลังในครึ่งปีหลัง

- สรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง "รอบที่ 2/ 2559" เขตสุขภาพที่ 5 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

- สถานการณ์การเงินการคลังไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 5

- สถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 5  

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter