หนังสือราชการ

 

 - สธ 0230/ว 1579 ลว. 12 ธันวาคม 2561 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 

 - สธ 0230/ว 1579 ลว. 12 ธันวาคม 2561 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 ศวก. 

 - สธ 0230/ว 1574 ลว. 11 ธันวาคม 2561 ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานในเขตสุขภาพที่ 5 

 - สธ 0230/ว 1573 ลว. 11 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรม

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1572 ลว 11 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1564 ลว 7 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังให้คำปรึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย 

 - สธ 0230/ว 1562 ลว. 7 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม

 - สธ 0207.05/ว 3693 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561"

 - สธ 0230/ว 1520 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานและพิธีเปิดโครงการคลินิกลอยน้ำ "ศรีสวัสดิ์"

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1508 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  >>>>   Download แบบฟอร์ม 

 - Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561

 - สธ 0239.04/ 1651 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิคหมอครอบครัว

 - นฐ 0032/ว. 5732 ลว. 5 พฤศจิกายน 2561 ส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

 - สธ 0230/ว 1485 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

 - สธ 0230/ว 1485 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)>>>> ศูนย์วิชาการ

 

 - สธ 0230/ว 1483 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 คณะกรรมการ

 - สธ 0230/ว 1483 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 ศูนย์วิชาการ


 - สธ 0230/ว 1481 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว และเชิญทันตาภิบาลสมัครเข้ารับการอบรม

 - สธ 0230/ว 1479 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

 - สธ 0230/ว 1479 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง >>>> ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0230/ว 1476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งภาคตะวันตกของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 1476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งภาคตะวันตกของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5 >>>> ศูนย์วิชาการ

- สธ 0230/ว 1473 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย

 - สธ 0230/ว 1463 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 ขอแจ้งรายละเอียดแบบแปลนอาคารนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และประมาณราคาก่อสร้างอาคารนิติเวชกรรม (ต้นแบบ)  >>>>   เอกสารรายละเอียดแบบแปลนอาคารนิติเวชฯ 

 - สธ 0230/ว 1460 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

- สธ 0230/ว 1460 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561 ศูนย์วิชาการ

 -สธ  0230/ว 1459 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

 -สธ  0230/ว 1452 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาจัดทำแผนสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ เรียน ผอ.รพ.นครปฐม

 -สธ  0230/ว 1451 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาจัดทำแผนสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ เรียนนายแพทย์ สสจ.

 -สธ  0230/ว 1441 ลว 7 พฤศจิกายน 2561 สำรวจนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว || เอกสารแนบ

 -สธ  0230/ว 1443 ลว 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 -สธ  0230/ว 1437 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 ขอแผนการใช้จ่ายและติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่สยงบประมาณโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา || เอกสารแนบไฟล์ Excel รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

 -สธ  0230/ว 1436 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 ขอแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1428 ลว 31 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1428 ลว 31 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561 ศูนย์วิชาการ

 -สธ  0230/ว 1410 ลว 30 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม

 สธ  0230/ว 1412 ลว 30 ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LCD 8)

 -สธ  0402.6/ว 2625 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับผู้สมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8

 -สธ  0230/ว 1398 ลว 26 ตุลาคม 2561 ส่งผลการประเมิณระบบเผ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื่ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 -สธ  0230/ว 1399 ลว 26 ตุลาคม 2561 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 -สธ  0230/ว 1388 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1386 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขอข้อมูลการจัดทำแผน/โครงการ พัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2562

 -สธ  0230/ว 1385 ลว 19 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้สนใจเป็นจิตอาสาเพิ่มเติม || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบฟอร์มการสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม

 -สธ  0230/ว 1382 ลว 12 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักเทคนิคการแทพย์ชำนาญการ และนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1368 ลว 10 ตุลาคม 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1375 ลว 10 ตุลาคม 2561 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงาน ของเขตสุขภาพที่ 5

 -สธ  0230/ว 1362 ลว 10 ตุลาคม 2561 สำรวจความต้องการโควต้านักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกาาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบสำรวจความต้องการและความสามารถในการจ้างงานนักเรียนทุน

 -สธ  0230/ว 1372 ลว 10 ตุลาคม 2561 ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงศาธารณสุข (Happinometer) ปี 2562

 -สธ  0230/ว 1376 ลว 10 ตุลาคม 2561 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

 -สธ  0230/ว 1362 ลว 5 ตุลาคม 2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปี 2561

 -สธ  0230/ว 1270 ลว 14 กันยายน 2561 การขอใช้ตำแหน่งว่างในระบบ HROPS

 -สธ  0230/ว 1271 ลว 14 กันยายน 2561 แจ้งกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1336 ลว. 28 กันยายน 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1334 ลว. 27 กันยายน 2561 แจ้งเวียนตัวอย่างสัญญาจ้างบริการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ดัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1323 ลว. 27 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1321 ลว. 26 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งสายวิ่งภาคตะวันตก ครั้งที่1

 -สธ  0205/ว 3362 ลว 18 กันยายน 2561 ขอส่งหนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4 คณะ)

 -สธ  0230/ว 1314 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่องแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 60ฯ ไตรมาสที่ 4

 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

 - สธ 0230/ว 1295 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบเงินอุดหนุนและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 || สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนอง Service Plan ปี 2561

ด่วนที่สุด - สธ 0207.05/ว 3331 ลว. 13 กันยายน 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ที่ รสท.61/096 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1285 ลว. 17 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1285 ลว. 17 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561 ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0201.02/ว 553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือข้าราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 5

 - สธ 0230/ว 1279 ลว. 17 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7/2562

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1273 ลว. 14 กันยายน 2561 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1272 ลว. 14 กันยายน 2561 การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562|||| !! เอกสาร Download !!!

 - ข้อมูลจำนวนบุคลากร 25 สายงาน

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1266 ลว. 11 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1260 ลว. 11 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 เชิญคณะกรรมการ

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561

 - สธ 0230/ว 1251 ลว. 10 กันยายน 2561 การติดตามความต่อเนื่อง/ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

 - สธ 0201.02/ว 553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ"

 - สธ 0230/ว 1248 ลว. 10 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

 - สธ 0213.0911/2101 ลว. 7 กันยายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7/2561

 - เอกสารประกอบการเข้าร่วมแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561

 - สธ 0207.02.1/21709 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณทิตด้านการสาธษรณสุข

 - สธ 0230/ว 1235 ลว. 5 กันยายน 2561 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 - Download เอกสาร Input การจัดทำแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนการปฏิรูป

 - Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562

 - สธ 0230/ว 1218 ลว. 3 กันยายน 2561 ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 28/2561

 - สธ 0230/ว 1221 ลว. 3 กันยายน 2561 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 และขอเชิญประชุม


หนังสือราชการเดือนธันวาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือราชการเดือนพฤษภาคม 2560 - เดือนพฤศจิกายน 2560  อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการเดือนมกราคม 2560- เดือนพฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

คำสั่ง

 

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5 (20 ก.พ. ุจ : 16.19 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 88 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการดำเนินงาน

ธันวาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LogoICT 14

Logo cgd

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เขตสุขภาพ 1-13

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Download File

Downloadfile

Download ยุทธศาสตร์ เขต 5

DownloadFileRegion5

ติดตามข่าวสาร

หากท่านต้องการได้รับข่าวสารจากเขตสุขภาพที่ 5 เรามีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5
429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 3014
โทรสาร : 0 3232 3015
อีเมล์ : region5rb@hotmail.com , region5rb@gmail.com
หน้าห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1607
โทรสาร. 0 2591 8530

ห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1585