iconhealtt

CheckRoyal5
PP

iconhealtt

eoc d

SER

iconphysician

FileOrderRegion5

PEO

iconvi

th

GOV

 

icon66


 inspec 121161


ประชาสัมพันธ์

Download  - แจ้งเวียน Cumalative antibiogram ปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕ (รอบ ๑๒ เดือน)::::::::::Link Download ข้อมูล Antibiogram

Download  - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่๒๘ เรื่อง"สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม"

Download  - ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

Download  - Link......แบบตอบกลับข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง


เอกสาร Download 

Download นโยบายด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562

Download แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

Download ข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำ Master Plan Region 5


 อ่านเพิ่มเติม... 

หนังสือราชการ

 

 

ด่วนที่สุด   -สธ 0230/ว 647 ลว. 19 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5

 

ด่วนที่สุด  -สธ 0230/ว 634 ลว. 18 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2562 คกก.

                 -สธ 0230/ว 634 ลว. 18 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2562 ศวก.

 

 -สธ 0230/ว 589 ลว. 5 เมษายน 2562 มาตราการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง

 

 -สธ 0230/ว 595 ลว. 5 เมษายน 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2562 คกก.

 -สธ 0230/ว 595 ลว. 5 เมษายน 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2562 ศวก.

 

 -แบบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกกรณีนอนโรงพยาบาล

 -เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2562

 - สธ 0207.06.2/6157 ลว 8 มีนาคม 2562ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (1st SMC Forum)

 -สธ 0230/ว 473 ลว. 21 มีนาคม 2562 สำรวจข้อมูลความต้องการและการยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2562

 -สธ 0230/ว 472 ลว. 21 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

 - สธ0325/511 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคลากรแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม (CLS)

 -สธ 0230/ว 463 ลว. 21 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุม || เอกสารแนบไฟล์ Excel

 - สธ0312/689 ลว 2019-02-28 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร1 เดือน)

 -สธ 0230/ว 446 ลว. 18 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนา 4.0

 

 -สธ 0230/ว 431 ลว. 15 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2562 คกก.

 -สธ 0230/ว 431 ลว. 15 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2562 ศวก.

 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งของเขตสุขภาพ

 -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ

 -สธ 0230/ว 429 ลว. 15 มีนาคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) คกก.

 -สธ 0230/ว 429 ลว. 15 มีนาคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) ศวก.

 - สธ 0230/ว 404 ลว. 12 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และรับสมัครแพทย์รับโควตาต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ

 - สธ 0230/403 ลว. 12 มีนาคม 2562 แพทย์สิ้นสุดการอบรมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 - สธ 0230/ว 372 ลว. 8 มีนาคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 ศวก.

 - สธ 0230/ว 372 ลว. 8 มีนาคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 คกก.

 - สธ 0230/ว 315 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ดำเนินการจัดโครงการตามโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562

 - สธ 0230/ว 354 ลว. 5 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรอบรม

 - สธ 0230/ว 353 ลว. 5 มีนาคม 2562 สำรวจจำนวนแพทย์เพื่อจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2563

 - สธ 0230/ว 352 ลว. 5 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - สธ 0230/ว 350 ลว. 5 มีนาคม 2562 ขอส่งแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 41

 - สธ 0230/ว 348 ลว. 5 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคลินิกหมอครอบครัว (Interdisciplinary Team for Interdisciplinary Practice : IPP)

 - รบ 0032/ 1075 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม หรือด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ

 - มต.104/2562 ลว. 31 มกราคม 2562 เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562

 - เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562

 - สธ 0230/ว 334 ลว. 1 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาออโธปิดิกซ์ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

 - สธ 0207.04.5/924 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Precision Public Health & Precision Medicine

 - สพ 0032.002/3/311 ลว. 16 มกราคม 2562 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมและผลกระทบต่อกรณีพายุ'ปาบึก'

 - สธ 0230/ว 303 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำรวจความต้องการบ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

 - สธ 0230/ว 300 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมพิจารณาการคัดเลือกแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2562


 - สธ 0230/ว 286 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562

 - สธ 0230/ว 286 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์วิชาการ


 - สธ 0230/ว 288 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอติดตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่

 - สธ 0230/ว 285 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 - สธ 0230/ว 258 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลดารพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 250 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 - สธ 0230/ว 249 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร

 - สธ 0230/ว 248 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแจ้งกำหนดการเปิดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3

 - สธ 0230/ว 247 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญผู้แทนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 - สธ 0230/ว 231 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 230 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบดำเนินงาน) ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - สธ 0230/ว 234 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริภารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

 - สธ 0230/ว 233 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแจ้งรายนามแพทย์ที่ปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา เขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 227 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา

 - สธ 0230/ว 225 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือกำชับ และติดตาม การจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว สสจ.เพชรบุรี

 - สธ 0230/ว 224 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือกำชับ และติดตาม การจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว

 - พบ 0032.2/ว 000565 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 214 ลว. 56 กุมภาพันธ์ 2562 ปรับเปลี่ยนกำหนดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ของสภาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2

 - สธ 0230/ว 213 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 - สธ 0230/ว 212 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญสูติ - นรีแพทย์เข้าอบรม

 - แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้การดูแลรักษาประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

 - สธ 0230/ว 202 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

 - สธ 0230/ว 201 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

 - สธ 0230/ว 201 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ศวก.

 - สธ 0230/ว 166 ลว. 31 มกราคม 2562ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเข้ารับการอบรม R to R

 - สธ 0230/ว 161 ลว. 30 มกราคม 2562 ขอแจ้งการจัดสรรโควตา แผนการจัดสรรสถานศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562

 - เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

 - สธ 0207.05/ว 84 ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม Silver Wave Symposium

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 145 ลว. 28 มกราคม 2562 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 - สธ 0230/ว 126 ลว. 22 มกราคม 2562 ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

 - สธ 0213/467 ลว. 14 มกราคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส.นบส.

 - สธช 01/ว 2 ลว. 2 มกราคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 - สธ 0230/ว 116 ลว. 16 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

 - สธ 0230/ว 116 ลว. 16 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์วิชาการ


ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 116 ลว. 18 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานคลินิกการประกอบโรคศิลปะฯ งานแพทย์แผนจีน

 - สธ 0505/ว 5667 ลว. 27 พฤศจิกายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้วที่ 16

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 88 ลว 16 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (CIO) เขตสุขภาพที่ 5 

 - สธ 0231/432 ลว. 11 มกราคม 2562 อบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ 

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 79 ลว 14 มกราคม 2562 ส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญสัปดาห์ที่ 40 

 - สธ 0230/ว 25 ลว. 4 มกราคม 2562 เผยแพร่เล่มสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560-2561 

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 73 ลว. 11 มกราคม 2562 ขอส่งแนวทางการตรวจราชการงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพปี2562 

 - สธ 0213.0932/ว 1573 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลบริจากอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ 

 - สธ 0644/ว 2278 ลว. 28 ธันวาคม 2561 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ 

 - สธ 0230/ว 63 ลว. 10 มกราคม 2562 สำรวจและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีพยาบาลของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 

 - สธ 0230/ว 59 ลว. 10 มกราคม 2562 สำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในเขตสุขภาพ 

 - สธ 0230/ว 57 ลว. 9 มกราคม 2562 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 - สธ 0644/ว 2278 ลว. 28 ธันวาคม 2562 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ 

 - สธ 0230/ว 22 ลว. 3 มกราคม 2562 ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตยาสมุนไพร สสจ. ทุกแห่ง 

 - สธ 0230/ว 22 ลว. 3 มกราคม 2562 ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตยาสมุนไพร รพ.อู่ทอง 

 ด่วนที่สุด  - สธ 0230/ว 2 ลว. 2 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมตรวจเยี่ยม 

 - สธ 0230/ว 3 ลว. 2 มกราคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561 

 - สธ 0230/ว 3 ลว. 2 มกราคม 2562 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561 ศูนย์วิชาการ 

 - สธ 0205.05/ว 3982 ลว. 27 ธันวาคม 2561 เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตของรถพยาบาล 

 - สธ 0213.12/ว 2151 ลว. 21 ธันวาคม 2561 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา ปี 2562 

 - สธ 0230/ว 1663 ลว. 26 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น และขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม 

 - สธ 0230/ว 1662 ลว. 26 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 

 - Download แบบสำรวจข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เขตสุขภาพที่ 5

 - เอกสารประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561

 - แบบฟอร์มคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 - สธ 0213.03/ว 64 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ

 - สธ 0213/33405 17 ธันวาคม 2561 อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด่วนที่สุด  - สธ 0230/ว 1628 ลว. 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561 คณะทำงาน IGDU 

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1625 ลว. 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561 

ด่วนที่สุด  - สธ 0230/ว 1625 ลว. 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561 ศวก. 

 - สธ 0230/ว 1579 ลว. 12 ธันวาคม 2561 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 

 - สธ 0230/ว 1579 ลว. 12 ธันวาคม 2561 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 ศวก. 

 - สธ 0230/ว 1574 ลว. 11 ธันวาคม 2561 ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานในเขตสุขภาพที่ 5 

 - สธ 0230/ว 1573 ลว. 11 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรม

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1572 ลว 11 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1564 ลว 7 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังให้คำปรึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย 

 - สธ 0230/ว 1562 ลว. 7 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม

 - สธ 0207.05/ว 3693 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561"

 - สธ 0230/ว 1520 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานและพิธีเปิดโครงการคลินิกลอยน้ำ "ศรีสวัสดิ์"

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1508 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  >>>>   Download แบบฟอร์ม 

 - Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561

 - สธ 0239.04/ 1651 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิคหมอครอบครัว

 - นฐ 0032/ว. 5732 ลว. 5 พฤศจิกายน 2561 ส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

 - สธ 0230/ว 1485 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

 - สธ 0230/ว 1485 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)>>>> ศูนย์วิชาการ

 

 - สธ 0230/ว 1483 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 คณะกรรมการ

 - สธ 0230/ว 1483 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561 ศูนย์วิชาการ


 - สธ 0230/ว 1481 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว และเชิญทันตาภิบาลสมัครเข้ารับการอบรม

 - สธ 0230/ว 1479 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

 - สธ 0230/ว 1479 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง >>>> ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0230/ว 1476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งภาคตะวันตกของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5

 - สธ 0230/ว 1476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งภาคตะวันตกของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5 >>>> ศูนย์วิชาการ

- สธ 0230/ว 1473 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย

 - สธ 0230/ว 1463 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 ขอแจ้งรายละเอียดแบบแปลนอาคารนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และประมาณราคาก่อสร้างอาคารนิติเวชกรรม (ต้นแบบ)  >>>>   เอกสารรายละเอียดแบบแปลนอาคารนิติเวชฯ 

 - สธ 0230/ว 1460 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

- สธ 0230/ว 1460 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561 ศูนย์วิชาการ

 -สธ  0230/ว 1459 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

 -สธ  0230/ว 1452 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาจัดทำแผนสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ เรียน ผอ.รพ.นครปฐม

 -สธ  0230/ว 1451 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาจัดทำแผนสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ เรียนนายแพทย์ สสจ.

 -สธ  0230/ว 1441 ลว 7 พฤศจิกายน 2561 สำรวจนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว || เอกสารแนบ

 -สธ  0230/ว 1443 ลว 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 -สธ  0230/ว 1437 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 ขอแผนการใช้จ่ายและติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่สยงบประมาณโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา || เอกสารแนบไฟล์ Excel รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

 -สธ  0230/ว 1436 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 ขอแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1428 ลว 31 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1428 ลว 31 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561 ศูนย์วิชาการ

 -สธ  0230/ว 1410 ลว 30 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม

 สธ  0230/ว 1412 ลว 30 ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LCD 8)

 -สธ  0402.6/ว 2625 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับผู้สมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8

 -สธ  0230/ว 1398 ลว 26 ตุลาคม 2561 ส่งผลการประเมิณระบบเผ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื่ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 -สธ  0230/ว 1399 ลว 26 ตุลาคม 2561 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 -สธ  0230/ว 1388 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1386 ลว 18 ตุลาคม 2561 ขอข้อมูลการจัดทำแผน/โครงการ พัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2562

 -สธ  0230/ว 1385 ลว 19 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้สนใจเป็นจิตอาสาเพิ่มเติม || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบฟอร์มการสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม

 -สธ  0230/ว 1382 ลว 12 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักเทคนิคการแทพย์ชำนาญการ และนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1368 ลว 10 ตุลาคม 2561 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

ด่วนที่สุด -สธ  0230/ว 1375 ลว 10 ตุลาคม 2561 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงาน ของเขตสุขภาพที่ 5

 -สธ  0230/ว 1362 ลว 10 ตุลาคม 2561 สำรวจความต้องการโควต้านักเรียน 9 สายงานและแผนการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกาาและความสามารถในการจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2562 || เอกสารแนบไฟล์ Excel แบบสำรวจความต้องการและความสามารถในการจ้างงานนักเรียนทุน

 -สธ  0230/ว 1372 ลว 10 ตุลาคม 2561 ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงศาธารณสุข (Happinometer) ปี 2562

 -สธ  0230/ว 1376 ลว 10 ตุลาคม 2561 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

 -สธ  0230/ว 1362 ลว 5 ตุลาคม 2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปี 2561

 -สธ  0230/ว 1270 ลว 14 กันยายน 2561 การขอใช้ตำแหน่งว่างในระบบ HROPS

 -สธ  0230/ว 1271 ลว 14 กันยายน 2561 แจ้งกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1336 ลว. 28 กันยายน 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1334 ลว. 27 กันยายน 2561 แจ้งเวียนตัวอย่างสัญญาจ้างบริการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ดัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1323 ลว. 27 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1321 ลว. 26 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งสายวิ่งภาคตะวันตก ครั้งที่1

 -สธ  0205/ว 3362 ลว 18 กันยายน 2561 ขอส่งหนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4 คณะ)

 -สธ  0230/ว 1314 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่องแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 60ฯ ไตรมาสที่ 4

 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

 - สธ 0230/ว 1295 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบเงินอุดหนุนและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 || สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนอง Service Plan ปี 2561

ด่วนที่สุด - สธ 0207.05/ว 3331 ลว. 13 กันยายน 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ที่ รสท.61/096 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1285 ลว. 17 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1285 ลว. 17 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561 ศูนย์วิชาการ

 - สธ 0201.02/ว 553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือข้าราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 5

 - สธ 0230/ว 1279 ลว. 17 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7/2562

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1273 ลว. 14 กันยายน 2561 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1272 ลว. 14 กันยายน 2561 การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562|||| !! เอกสาร Download !!!

 - ข้อมูลจำนวนบุคลากร 25 สายงาน

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1266 ลว. 11 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5

ด่วนที่สุด - สธ 0230/ว 1260 ลว. 11 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 เชิญคณะกรรมการ

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561

 - สธ 0230/ว 1251 ลว. 10 กันยายน 2561 การติดตามความต่อเนื่อง/ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

 - สธ 0201.02/ว 553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ"

 - สธ 0230/ว 1248 ลว. 10 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

 - สธ 0213.0911/2101 ลว. 7 กันยายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7/2561

 - เอกสารประกอบการเข้าร่วมแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561

 - สธ 0207.02.1/21709 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณทิตด้านการสาธษรณสุข

 - สธ 0230/ว 1235 ลว. 5 กันยายน 2561 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน

 - Download เอกสาร Input การจัดทำแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนการปฏิรูป

 - Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562

 - สธ 0230/ว 1218 ลว. 3 กันยายน 2561 ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 28/2561

 - สธ 0230/ว 1221 ลว. 3 กันยายน 2561 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 และขอเชิญประชุม


หนังสือราชการเดือนธันวาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือราชการเดือนพฤษภาคม 2560 - เดือนพฤศจิกายน 2560  อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการเดือนมกราคม 2560- เดือนพฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

คำสั่ง

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5 (20 ก.พ. ุจ : 16.19 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 88 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการดำเนินงาน

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LogoICT 14

Logo cgd

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เขตสุขภาพ 1-13

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Download File

Downloadfile

Download ยุทธศาสตร์ เขต 5

DownloadFileRegion5

ติดตามข่าวสาร

หากท่านต้องการได้รับข่าวสารจากเขตสุขภาพที่ 5 เรามีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5
429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 3014
โทรสาร : 0 3232 3015
อีเมล์ : region5rb@hotmail.com , region5rb@gmail.com
หน้าห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1607
โทรสาร. 0 2591 8530

ห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1585